Forum Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Przejdź do zawartości

Orzeczenia sądów w sprawie ekwiwalentu

Orzeczenia sądów w sprawie ekwiwalentu

Postprzez Dariusz P. Kała sobota, 29 paź 2011, 07:38

Pomoc w wyjaśnianiu wątpliwości rodzących się na gruncie prawa regulującego ekwiwalent, stanowią z pewnością orzeczenia sądów. Ekwiwalent był przedmiotem co najmniej 6 rozstrzygnięć sądowych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny(WSA) w Lublinie, w wyroku z dnia 29 grudnia 2005 r. stwierdził, że przepisy prawa nie określiły rady gminy jako organu właściwego do ustalenia wysokości ekwiwalentu. Uznał także, że wydanie uchwały ustalającej wysokość ekwiwalentu wykracza poza kompetencje gminy(Wyrok WSA z dnia 29 grudnia 2005 r., III SA/Lu 565/2005, „Rzeczpospolita” 2006, nr 24, C2). Tezę tą podtrzymał wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lipca 2006 r., I OSK 614/06, ONSAiWSA 2007, nr 2, poz. 52) dodając, że prawo określenia wielkości ekwiwalentu przysługuje nie radzie gminy ale wójtowi. Wójt powinien w zarządzeniu, jako akcie wewnętrznym, określić wysokość ekwiwalentu. Od czasu nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej z roku 2008, wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały.

Sąd rejonowy w Brzesku(sygn. akt I C 98/07) uznał, że ekwiwalent stanowi równoważnik, odpowiednik wkładu wniesionego przez strażaka OSP uczestniczącego w działaniach ratowniczych lub szkoleniu, w postaci czasu, wysiłku, zdrowia. Ekwiwalent nie jest więc równoważnikiem utraconego wynagrodzenia. Stanowisko sądu I instancji zostało podtrzymane w wyroku wydanym przez sąd okręgowy w Tarnowie w dniu 5 czerwca 2008 r.(sygn. akt I Ca 141/08).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 22 czerwca 2009 r., IV SA/GI 236/09) przyznał niejednoznacznie, że ekwiwalent, przysługuje każdemu strażakowi ochotnikowi biorącemu udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu bez względu na to czy pracuje za wynagrodzeniem u pracodawcy, a więc także emerytom, uczniom, studentom, bezrobotnym, rolnikom. Przyznał również niejednoznacznie, że rada gminy ma prawo do różnicowania wysokość ekwiwalentu w zależności od tego, czy członek OSP brał udział w działaniach ratowniczych czy w szkoleniu.

Naczelny Sąd Administracyjny (Wyrok NSA z dnia 21 stycznia 2010 r., I OSK 1298/09) uznał, że ekwiwalent przysługuje każdemu strażakowi ochotnikowi bez względu na to czy pozostaje w stosunku pracy za który otrzymuje wynagrodzenie. NSA mówi wprost, że „udział w działaniach ratowniczych jest jednakowo niebezpieczny dla wszystkich strażaków, bez względu na to czy są pracownikami, czy też nimi nie są”. Po drugie NSA uznał, że ekwiwalent stanowi odpowiednik wartości strażaka ochotnika na rzecz ochrony przeciwpożarowej i nie jest on odpowiednikiem wynagrodzenia za pracę. Po trzecie uznał, że „dopuszczalne jest różnicowanie przez radę gminy stawek ekwiwalentu”.

Orzeczenia te mogą stanowić podstawę uzasadnień pism procesowych w sporach sądowych o ekwiwalent.
Dariusz P. Kała
 
Posty: 95
Dołączył(a): czwartek, 8 wrz 2011, 13:13

Re: Orzeczenia sądów w sprawie ekwiwalentu

Postprzez Darek-Naczelnik sobota, 29 paź 2011, 19:09

A w mojej gminie wójt zrezygnował z wypłacania ekwiwalentu za udział w akcjach już kilka lat temu i nie ma zamiaru płacić -- (czy ma takie prawo???)--- bo za dużo się paliło.
Avatar użytkownika
Darek-Naczelnik
 
Posty: 265
Dołączył(a): niedziela, 11 wrz 2011, 23:51

Re: Orzeczenia sądów w sprawie ekwiwalentu

Postprzez Artur sobota, 29 paź 2011, 20:20

Wójt nie ma takiego prawa!!!
Z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej: Nr 29 - 17 lipca 2007
1. Art 28.1. Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną otrzymuje ekwiwalent pieniężny.
2. Ekwiwalent, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacany z budżetu gminy do wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przed dniem naliczenia ekwiwalentu, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.), za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
3. Ekwiwalent, o którym mowa w ust. 1 i 2 nie przysługuje członkowi ochotniczej straży pożarnej za czas nieobecności w pracy, za który zachował wynagrodzenie.
a i poczytaj jeszcze to http://samorzad.infor.pl/temat_dnia/artykuly/387603,jak_ustalic_wysokosc_ekwiwalentu_pienieznego_dla_czlonkow_osp.html
Komendant Gminny, Sekretarz Zarządu Powiatowego ZOSP RP
Zapraszam na: http://www.stary-brus.osp.org.pl/ i http://osp-starybrus.blog.onet.pl/
Avatar użytkownika
Artur
 
Posty: 690
Dołączył(a): sobota, 11 lis 2006, 08:00
Lokalizacja: Stary Brus

Re: Orzeczenia sądów w sprawie ekwiwalentu

Postprzez Dariusz P. Kała niedziela, 30 paź 2011, 16:41

Darek-Naczelnik napisał(a):A w mojej gminie wójt zrezygnował z wypłacania ekwiwalentu za udział w akcjach już kilka lat temu i nie ma zamiaru płacić -- (czy ma takie prawo???)--- bo za dużo się paliło.


Wójt nie ma prawa odmówić wypłaty ekwiwalentu i można go zobligować do przestrzegania prawa.

Czy Wasza OSP podejmowała jakieś konkretne działania aby ten ekwiwalent uzyskać?
Dariusz P. Kała
 
Posty: 95
Dołączył(a): czwartek, 8 wrz 2011, 13:13

Re: Orzeczenia sądów w sprawie ekwiwalentu

Postprzez Łukasz99 poniedziałek, 31 paź 2011, 10:03

U nas tez swego czasu był taki problem, ale zdecydowaliśmy że ekwiwalent członków będzie przeznaczany na cele statutowe. Wójtowi zrobiło sie głupio i płaci.
Łukasz99
 
Posty: 174
Dołączył(a): czwartek, 10 mar 2011, 17:59

Re: Orzeczenia sądów w sprawie ekwiwalentu

Postprzez sowno wtorek, 6 gru 2011, 18:01

II SA/Sz 848/11 - Wyrok WSA w Szczecinie
W dniu 04.11.2011 SJ działając na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) wniósł do WSA w S. skargę na uchwałę RG w SS Nr [...] w sprawie ustalenia wysokości e. pieniężnego dla członków osp funkcjonującej na terenie G SS , żądając stwierdzenia jej nieważności w całości lub w części.
Uzasadniając skargę wskazał, że jest członkiem OSP
w S [...] r. wystąpił do WG SS
z roszczeniem o wypłatę e. p. za udział w działaniu ratowniczym które miało miejsce w dniu p. w miejscowości Z., na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. nr 178 poz. 1380 z późn. zm.), ale organ ten pismem z dnia [...] r. poinformował skarżącego, że brak jest podstawy prawnej do wypłaty e., ponieważ RG nie podjęła uchwały określającej wysokość e. ani zasad jego wypłacania.
Pismem z dnia [...] r. skarżący ponownie wezwał WG SS do wypłaty e. za działanie ratownicze w dniu [...] r., ale organ ten pismem z dnia [...] r. poinformował wnioskodawcę,że nie wypłaci mu e. ponieważ nie złożył wypełnionych załączników do uchwały Nr [...] RG w SS o jest niezbędne do wypłacenia e.
Skarżący uzasadnił, że zaskarżona przez niego uchwała nr [...] narusza jego interes prawny przez odebranie albo znaczne ograniczenie prawa
do występowania z roszczeniem o wypłatę ekwiwalentu, tym samym narusza art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W przepisie tym ustawodawca w sposób jasny i precyzyjny określił adresata uprawnionego do otrzymania e. za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu, którym jest członek ochotniczej straży pożarnej. Zatem to członek ochotniczej straży pożarnej biorący udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu, ma prawo występować z wnioskiem do płatnika o wypłatę e., a nie jak wynika z załącznika nr [...] do uchwały jednostka OSP reprezentowana przez N. W przypadku nie wypłacenia e. albo wypłacenia w zaniżonej wysokości, z powództwem cywilnym przeciwko gminie występuje jako wierzyciel członek OSP, a nie OSP. Także zrzec się ekwiwalentu, co jest prawnie dopuszczalne gdyż nie ma on charakteru roszczenia ze stosunku pracy, może tylko członek OSP. W ocenie skarżącego, RG SS przekroczyła upoważnienie zawarte w ustawie do ustalenia e. za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, wprowadzając do uchwały błędne załączniki. Art. 28 ust. 1 ustawy upoważnia radę gminy jedynie do ustalenia wysokości e. w drodze uchwały. Zatem ustalenie w uchwale wydanej na tej podstawie zasad i trybu składania wniosków o wypłatę ekwiwalentu narusza art. 28 ust. 1 ustawy, wykracza bowiem poza delegację ustawową. Z zasady demokratycznego państwa prawnego wynika reguła, że organy władzy publicznej mają kompetencję do działania jedynie w sytuacji, gdy dany organ został upoważniony do takiego działania przez ustawę. Skarżący, jest członkiem OSP w S. , a RG w SS uchwalając zasady składania wniosków o wypłatę e., w tym upoważniając N OSP do składania wniosku o wypłatę e., naruszyła art. 2 ust. 1 ustawy z dnia [...] r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U z 2001 r. Nr 79 poz. 855) wkraczając w samorządność organizacji pozarządowej. To regulamin wewnętrzny stowarzyszenia albo statut, określa zakres obowiązków poszczególnych członków zarządu stowarzyszenia, a nie rada gminy. OSP w S. jest s., stąd RG w SS nie ma kompetencji do uchwalenia regulaminu organizacji pozarządowej.
Ponadto, w § [...] uchwały RG ustalając wysokość e.
za udział w szkoleniu ratowniczym, dokonała niewłaściwej wykładni przepisu art. 28
ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ustalając stawkę[...]zł za każdy dzień szkolenia. Zgodnie z powołanym przepisem ustawy wysokość e. nie może przekraczać [...] przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez P DUS w DRP i MP na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 153 poz. 1227) przed dniem ustalenia e., za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Kwota . [...] zł za każdy dzień szkolenia ustalona w zaskarżonej uchwale może przekroczyć [...] przeciętnego wynagrodzenia, gdy szkolenie w ciągu[...] .
Skarżący zauważył, że w orzecznictwie sądowym prezentowany jest pogląd,
iż do istotnego naruszenia prawa uzasadniającego stwierdzenie nieważności uchwały dochodzi wówczas, gdy uchwała ogranicza lub znosi realizację uprawnień skarżącego, a jednocześnie czyniąc to, narusza prawo w sposób istotny. Tylko bowiem istotne naruszenie prawa uzasadnia nieważność uchwały. Niewątpliwie naruszenie przepisów wyznaczających kompetencję do podejmowania uchwał należy do istotnych naruszeń prawa skutkujących nieważnością uchwały. Naruszenie natomiast interesu prawnego skarżącego o jakim mowa w art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, to takie naruszenie subiektywnie pojmowanego interesu, które obiektywnie polega na nieprzestrzeganiu przez organ norm powszechnie obowiązujących.
SJ podniósł, że na podstawie tak skonstruowanej uchwały nie ma możliwości wyegzekwowania należnego mu e., dlatego wnosi o stwierdzenie nieważności uchwały nr[...] RG w SS . Do skargi SJ dołączył m. in. wymienione w niej wnioski o wypłatę e., a także odmowne odpowiedzi WG . Dołączył także wezwanie do usunięcia naruszenia prawa z dnia [...] r. oraz uchwałę nr [...] RG w SS z dnia [...] r. odmawiającą uchylenia zaskarżonej uchwały.
Przewodniczący RG w SS w odpowiedzi
na skargę wniósł o jej oddalenie jako bezzasadnej, choćby z tego względu, że skarżący nie ma interesu prawnego w żądaniu zmiany treści uchwały nr[...] , ponieważ żadne uprawnienia członka OSP określone w art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, nie zostały naruszone. Wprawdzie ustawa upoważnia RG do określenia wysokości e., jednak innych zapisów uchwały nie należy traktować jako ograniczeń ani nałożenia prawnie niedopuszczalnych obowiązków. Ustawodawca nie określił bowiem procedury składania wniosków o wypłatę ekwiwalentu, sposobu ustalania i dokumentowania wypłaty e., tym samym R. uprawniona była do ustalenia tej procedury. Ustalony w treści uchwały sposób wypłaty e. w żaden sposób nie narusza uprawnień żadnego członka OSP, w tym skarżącego. Wniosek N. OSP o wypłatę ekwiwalentu, o którym mowa w § 2 uchwały, w żaden sposób nie narusza uprawnień członka OSP do wnioskowania o wypłatę ekwiwalentu. .K. sporządza jedynie zbiorczy wykaz wniosków i nie przysługują mu żadne uprawnienia do rozporządzania e. E. wypłacany jest indywidualnie każdemu członkowi OSP, który może złożyć osobie sporządzającej wykaz wniosków oświadczenie o zrzeczeniu się świadczenia, może także nie przyjąć świadczenia. Zaskarżona uchwała nie zabrania ani nie ogranicza skarżącemu możliwości złożenia takiego oświadczenia osobiście. PRG zauważył, że zaskarżona uchwała była badana w trybie nadzoru przez WZ , który nie dostrzegł podstaw prawnych do jej zakwestionowania.
Odnosząc się do zarzutu skargi dotyczącego odmowy wypłaty skarżącemu ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym na podstawie zaskarżonej uchwały, PRG wskazał, że jest to twierdzenie nieprawdziwe, ponieważ WG zgłosił gotowość wypłaty e. po dopełnieniu czynności proceduralnych określonych w zaskarżonej uchwale. Skarżący powinien dopełnić tych czynności ponieważ e. wypłacany jest ze środków publicznych, zatem według wymagań określonych w rozdziale 4 ustawy z dnia [...] r. o finansach publicznych.
W ocenie PRG zarzut ustalenia niewłaściwej stawki za szkolenie pożarnicze jest chybiony, ponieważ uchwała ustala stawkę [...] zł za dzień szkolenia, a nie za godzinę. Nadto, ograniczenie wysokości e. do [...] przeciętnego wynagrodzenia dotyczy żądań lub oczekiwań członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w szkoleniu albo działaniu ratowniczym, co wyraźnie wynika z treści art. 28 ust. 1 i 2 ustawy. Natomiast organ uchwałodawczy gminy w myśl art. 2 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym może ustalić wyższy e., jeżeli posiada środki finansowe na ten cel i jeżeli przedstawiciele wspólnoty samorządowej tak zadecydują. Także ten zapis uchwały nie narusza uprawnień skarżącego jako członka ochotniczej straży pożarnej ani jako członka wspólnoty samorządowej. Sąd administracyjny nie jest natomiast uprawniony do badania sprawy wypłaty skarżącemu e. za działanie ratownicze w miejscowości Z. , jest to materia wykraczająca poza zakres kognicji sądu określony w art. 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Na rozprawie w dniu [...] r. skarżący oświadczył, że popiera skargę w całości. Odnosząc się do treści odpowiedzi na skargę wskazał, że jedynie wspomniał w skardze o treści § 3 zaskarżonej uchwały jako o przykładzie potwierdzającym, iż adresatem art. 28 ustawy o ochronie przeciwpożarowej jest członek OSP a nie naczelnik. SJ oświadczył, że jest członkiem OSP w S. w gminie SS i zamieszkuje w S.
Pełnomocnik organu gminy podtrzymał stanowisko zawarte w odpowiedzi
na skargę.
WSA w S. z w a ż y ł, co następuje:
Sądowa kontrola zaskarżonej uchwały prowadzona na podstawie art. 3 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) – dalej p.p.s.a., doprowadziła do stwierdzenia,
że skarga jest uzasadniona, a wszystkie zawarte w niej zarzuty okazały się trafne.
Stosownie do art. 134 § 1 tej ustawy, sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Sąd jest zatem zobowiązany do wzięcia pod uwagę wszelkich także naruszeń prawa, niezależnie od żądań i zarzutów podniesionych w skardze.
W myśl art. 50 p.p.s.a. uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma
w tym interes prawny. Istotę legitymacji skargowej stanowi uprawnienie do żądania przeprowadzenia kontroli określonego aktu lub czynności organu administracji publicznej przez sąd administracyjny w celu doprowadzenia ich do stanu zgodnego
z prawem. W tej płaszczyźnie o istnieniu legitymacji skargowej nie decyduje zarzut naruszenia interesu prawnego skarżącego, lecz interes prawny, którego istotę stanowi żądanie oceny przez sąd administracyjny zgodności zaskarżonego aktu lub czynności z obiektywnym porządkiem prawnym.
Ustawa z dnia [...] r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) przewiduje możliwość ingerencji w samodzielność gminy w postaci dwu instytucji prawnych tj. nadzoru nad legalnością działania gminy oraz skargi każdego podmiotu na działania organów gminy naruszające jego interes prawny lub uprawnienie.
Skarga obywatelska służy każdemu, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone działaniem organów gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej. Rozpatrywane w niniejszej sprawie zagadnienie dotyczące ustalenia wysokości wypłacanego z budżetu gminy .e. dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym oraz szkoleniu pożarniczym niewątpliwie jest sprawą z zakresu administracji publicznej. Czyli spełniona jest jedna przesłanka warunkująca wniesienie skargi w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym.
W ocenie Sądu skarżący spełnia także drugą przesłankę, tj. naruszenia jego indywidualnego interesu prawnego lub uprawnienia na skutek działania organu gminy podjętego w formie uchwały.
Analiza bogatego orzecznictwa sądowego w zakresie pojęcia interesu prawnego prowadzi do wniosku, że legitymację do wniesienia skargi daje naruszenie interesu prawnego, a nie faktycznego. Interes prawny może być także naruszony uchwałą organu gminy, która wpływa negatywnie na status skarżącego jako mieszkańca gminy. Musi on jednak wykazać, w jaki sposób doszło do naruszenia jego interesu prawnego. Na podstawie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym stroną może być jedynie podmiot, którego interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone.
Interes prawny skarżącego musi wynikać z normy prawa materialnego kształtującej sytuację prawną wnoszącego skargę. Skarżący w złożeniu skargi musi mieć interes prawny pojmowany jako istnienie związku miedzy sferą jego indywidualnych praw i obowiązków, a zaskarżonym aktem lub czynnością. Innymi słowy, interes prawny podmiotu wnoszącego skargę do sądu przejawia się w tym,
że działa on bezpośrednio we własnym imieniu i ma roszczenie o przyznanie uprawnienia lub zwolnienie z nałożonego obowiązku.
Skarżący w skardze podniósł, że jego interes prawny w zaskarżeniu uchwały polega na tym, że jest członkiem OSP w S. , gdzie zamieszkuje, a zaskarżona uchwała ogranicza i w znacznym stopniu komplikuje możliwość otrzymania należnego mu e. za udział w działaniu ratowniczym czy szkoleniu pożarniczym. Poza tym stawka za udział w szkoleniu ratowniczym została ustalona niewłaściwie. W tej sytuacji należy uznać, że skarżący wykazał, iż zaskarżona przez niego uchwała narusza zagwarantowane mu ustawą o ochronie przeciwpożarowej uprawnienia, ma zatem interes prawny we wniesieniu skargi do sądu administracyjnego na tę uchwałę. Jest bowiem członkiem o.s.p. działającej na terenie gminy SS. i, a zaskarżona uchwała określa niezgodnie z ustawą jego uprawnienia.
Jak wspomniano wyżej warunkiem skutecznego wniesienia skargi do sądu administracyjnego w oparciu o art. 101 ustawy o samorządzie gminnym jest spełnienie dwóch przesłanek tj. sprawa musi dotyczyć administracji publicznej, a skarżący musi wykazać, że jego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone. W rozpoznawanej sprawie skarżący wykazał, że spełnia oba te warunki.
U. nr [...] RG w SS została podjęta
na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U.
z 2009 r. nr 178 poz. 1380 z późn. zm.). Zgodnie z art. 28 ust. 1 tej ustawy, członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP lub gminę, otrzymuje e. pieniężny. Wysokość e. ustala r.g. w drodze uchwały. Stosownie do art. 28 ust. 2 tej ustawy wysokość e., o którym mowa w ust. 1, nie może przekraczać [...] przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez PHUS w DUR " MP " na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia [...] r. o e. i rentach z FUS (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227) przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. E.t jest wypłacany z budżetu gminy.
Zaskarżona uchwała została podjęta w dniu [...] r. Z komunikatu PGUS z dnia [...] r. (ogłoszonego
w MP z dnia [...] r. nr 11 poz. 122) wydanego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia [...] r. o emeryturach i rentach z FUS wynika, że przeciętne wynagrodzenie w [...] kwartale [...] wynosiło [;...]zł. Wskazana w art. 28 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej maksymalna wysokość ekwiwalentu za godzinę działania ratowniczego albo szkolenia, nie może przekraczać [...] z kwoty [...] zł, czyli [...] zł za godzinę. Wbrew stanowisku przewodniczącego RG w SS r.g. jest związana maksymalną kwotą e. określoną w ustawie o ochronie przeciwpożarowej i nie może ustalić e. w wyższej wysokości. Przepis ten zakreśla granice samodzielności gminy w tej sprawie, a jego adresatem jest organ stanowiący gminy, a nie członkowie ochotniczej straży pożarnej którym ustawa nie przyznaje kompetencji do ustalania wysokości ekwiwalentu. RG w SS postanowiła w § 1 pkt 2 zaskarżonej uchwały, że ek. w szkoleniu pożarniczym wynosi[...] zł za każdy dzień szkolenia. Zatem rację ma skarżący, że jeżeli w danym dniu szkolenie pożarnicze będzie trwało godzinę, ustalony przez RG w SS e. przekroczy górną granicę określoną ustawą o ochronie przeciwpożarowej. § 1 pkt 2 zaskarżonej uchwały jest zatem sprzeczny z art. 28 ust. 2 cytowanej ustawy, co uzasadnia stwierdzenie nieważności uchwały w tej części.
W pełni uzasadniony jest także zarzut skargi, że unormowanie trybu i zasad wypłaty ekwiwalentu nie mieści się w ramach umocowania ustawowego dla rady gminy. Organ stanowiący gminy na mocy art. 28 ust. 1 ustawy, upoważniony jest wyłącznie do ustalenia wysokości e. za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Nie jest natomiast uprawniony do ustalania trybu składania wniosków o wypłatę e., a tym bardziej do wskazywania organów OSP upoważnionych do składania i akceptacji wniosków, które następnie przedkładane są organowi wykonawczemu gminy. A taki charakter ma § 2 i § 4 oraz załączniki nr 1, 2 i 3 zaskarżonej uchwały. Żaden przepis ustawy o ochronie przeciwpożarowej ani ustawy o samorządzie gminnym nie upoważnia rady gminy do określania zasad działania ani określania kompetencji poszczególnych osób reprezentujących samodzielny podmiot, jakim jest ochotnicza straż pożarna. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ochotnicza straż pożarna funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach. W myśl art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 z późn. zm.), stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa m. in. struktury organizacyjne i uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
Nie znajduje oparcia w przepisach prawa stanowisko PRG zaprezentowane w odpowiedzi na skargę, że skoro ustawa o ochronie przeciwpożarowej nie określa trybu składania wniosków o wypłatę e., tryb taki może ustalić rada gminy. Ustawa określa maksymalną wysokość e., organ gminy uprawniony do określenia konkretnej wysokości e. , oraz organ zobowiązany do wypłaty e., co należy uznać za regulację wystarczającą. Radzie gminy nie przysługuje domniemanie kompetencji do stanowienia aktów prawa miejscowego, upoważnienie do stanowienia aktów prawa miejscowego musi wynikać z ustawy.
Oceniając treść § 3 zaskarżonej uchwały, należy stwierdzić, że jest on powtórzeniem art. 28 ust. 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, co jest niedopuszczalne. Powtarzanie treści przepisów ustawowych w aktach prawa miejscowego jest rażącym naruszeniem prawa (por. wyrok[...] ).
Zaskarżona uchwała nieprawidłowo określa termin jej wejścia w życie, co samo w sobie uzasadnia stwierdzenie nieważności całej uchwały. U. podjęta
na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej ma swoją podstawę
w przepisie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, jej wydanie jest obowiązkowe i ma charakter aktu wykonawczego, zawiera normy generalne i abstrakcyjne. Zawarta
w uchwale norma nakłada obowiązek na gminę ([...] ) i stwarza uprawnienie po stronie wypełniających dyspozycję art. 28 ust. 1 ustawy (prawo do otrzymania e.). Uchwała wykazuje zatem cechy aktu normatywnego pozwalające uznać ją za akt prawa miejscowego. Uchwała adresowana jest nie do imiennie określonych osób, ale do każdej osoby która jest lub będzie w przyszłości członkiem OSP. Stanowi ona dla członków OSP podstawę
do występowania z roszczeniem do G. o wypłatę e. pieniężnego. Abstrakcyjność przepisów uchwały to możliwość wielokrotnego stosowania
jej przepisów, przy wielu akcjach ratowniczych czy szkoleniach pożarniczych.
W myśl art. 40 ust. 1 ustawy z dnia [...] r. o samorządzie gminnym, na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Na podstawie art. 42 tej ustawy tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia [...]r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 499).
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, akty normatywne zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie [...] dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.
RG w SS postanowiła w § 7 zaskarżonej uchwały, że uchwała wchodzi w życie [...] dni od daty jej ogłoszenia DU WZ i znajduje zastosowanie od dnia
[...] r. Takie określenie terminu wejścia uchwały w życie nie pozwala
na ustalenie od jakiego dnia uchwała ta obowiązuje, mimo tego, że została ogłoszona w DUWZ . Określenie terminu wejścia uchwały w życie w sposób nie pozwalający stwierdzić, od jakiego dnia uchwała ta obowiązuje, stanowi rażące naruszenie prawa i uzasadnia stwierdzenie nieważności całej uchwały (por. wyrok WSA w G. [...].
Z powodów wskazanych powyżej, na podstawie art. 147 w zw. z art. 134 p.p.s.a. orzeczono jak na wstępie. Orzeczenie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania wydano na podstawie art. 200 tej ustawy
Miejscowość Sowno Gmina Stargard Szczeciński
Wyrok na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze prawomocny!!!
Sebastian Janiak
sowno
 
Posty: 8
Dołączył(a): poniedziałek, 5 maja 2008, 07:52

Re: Orzeczenia sądów w sprawie ekwiwalentu

Postprzez Dariusz P. Kała wtorek, 6 gru 2011, 21:35

[quote="sowno"]II SA/Sz 848/11 - Wyrok WSA w Szczecinie

Czy można by prosić o przesłanie na maila całości orzeczenia w wersji elektronicznej?
Dariusz P. Kała
 
Posty: 95
Dołączył(a): czwartek, 8 wrz 2011, 13:13

Re: Orzeczenia sądów w sprawie ekwiwalentu

Postprzez sowno czwartek, 5 sty 2012, 23:37

Wyrok prawomocny!!!
Gmina Stargard Szczeciński nie wniosła o kasację do NSA.
Sebastian Janiak
sowno
 
Posty: 8
Dołączył(a): poniedziałek, 5 maja 2008, 07:52

Re: Orzeczenia sądów w sprawie ekwiwalentu

Postprzez GLM poniedziałek, 23 sty 2012, 21:41

A ja mam pytanie gdzie jest napisane czarno na białym że strażak z OSP może się zrzec z ekwiwalentu pieniężnego na rzecz OSP ? , czy sa na to jakieś paragrafy ? ustawy ? czy trzeba to zrobić notarialnie ?
Święty Florianie patronie nasz ,miej w opiece naszą Straż
Avatar użytkownika
GLM
 
Posty: 469
Dołączył(a): wtorek, 30 sie 2011, 16:15

Re: Orzeczenia sądów w sprawie ekwiwalentu

Postprzez sowno wtorek, 24 sty 2012, 19:12

Oczywiście, że nie jest to ujęte w ustawie.
Ekwiwalent pieniężny przysługuje członkowi OSP,w związku z czym, to dany członek OSP(personalnie ,xsiński, ) decyduje o tym co chce zrobić ze swoim ekwiwalentem.
Zrzeczenie może polegać na oświadczeniu, że zrzekasz się ekwiwalentu za jeden udział w działaniu lub szkoleniu pożarniczym, dwa lub cały rok, czy też do odwołania możesz również nie podjąć ekwiwalentu w takiej sytuacji po 10 latach roszczenie się przedawni i zrzeczenie wyjdzie samoistnie z mocy ustawy. W takich sytuacjach ekwiwalentu nie otrzymasz.
Natomiast jeżeli chciałbyś przeznaczyć swój ekwiwalent na OSP, to podajesz numer konta OSP, na które ma wpłynąć twój ekwiwalent, OSP jest wtedy zobowiązana do przekazania Tobie należności, Ty jej nie podejmujesz, a przekazujesz jako składka i po ptokach.
Ja osobiście odradzam zrzekania się bezpowrotnego z ekwiwalentu, jestem natomiast za tym, aby przeznaczać go na cele statutowe jednostki.
Sebastian Janiak
sowno
 
Posty: 8
Dołączył(a): poniedziałek, 5 maja 2008, 07:52

Re: Orzeczenia sądów w sprawie ekwiwalentu

Postprzez QRT środa, 25 sty 2012, 00:39

Mam pytanie jeżeli strażak nie ma przeszkolenia BHP gmina może mu odmówić wypłaty ekwiwalentu? Pytam bo przed kursami BHP komendant MG o tym mówił. Proszę o opinie
"Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną."
Psalm23
Avatar użytkownika
QRT
 
Posty: 54
Dołączył(a): czwartek, 14 sty 2010, 19:54

Re: Orzeczenia sądów w sprawie ekwiwalentu

Postprzez Franek-1990 środa, 25 sty 2012, 06:05

Jeżeli strażak nie ma przeszkolenia BHP to gmina nie moze mu wypłacic ekwiwalentu.
Powód? Strażak, który nie ma przeszkolenia BHP nie może brac udziału w działaniach ratowniczych.
Franek-1990
 
Posty: 21
Dołączył(a): czwartek, 13 paź 2011, 04:25

Re: Orzeczenia sądów w sprawie ekwiwalentu

Postprzez sowno piątek, 27 sty 2012, 21:24

Prawdę mówiąc nie wiem co to znaczy przeszkolenie z zakresu BHP. Wydaje mi się, że jeżeli osoba, która ukończyła kurs podstawowy jest już przeszkolona z zakresu bhp podczas tego kursu. To kurs podstawowy upoważnia członka osp do czynnego udziału w działaniu ratowniczym oraz orzeczenie lekarskie dopuszczające danego strażaka do uczestniczenia w działaniach rat-gas. Nie słyszałem o odrębnym szkoleniu z zakresu BHP. Pytanie jednak mnie zastanowiło. Muszę na ten temat dowiedzieć się czegoś więcej.
Sebastian Janiak
sowno
 
Posty: 8
Dołączył(a): poniedziałek, 5 maja 2008, 07:52

Re: Orzeczenia sądów w sprawie ekwiwalentu

Postprzez Franek-1990 sobota, 28 sty 2012, 00:43

Już wyjasniam. Osoba, która ukończyła "Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP" posiada już przeszkolenie z zakresu BHP. Natomiast jeżeli kroś miał ukończone szkolenie szeregowców OSP (sprzed 2006 roku) musiał go uzupełnic o szkolenie BHP i obsługi sprzętu ODO, wówczas uzyskiwał dopiero pełne przeszkolenie podstawowe uprawniające do udziału w działaniach rat.-gaśn.
Wg "Systemu szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych" z 2006 roku:
Rozdz. IV pkt 3: "Ukończenie szkolenia według programu szeregowców OSP jest równoznaczne z ukończeniem szkolenia strażaków ratowników OSP częśc I "
pkt 4: "Ukończenie szkolenia według programu szeregowców OSP oraz szkolenia przygotowującego do pracy w aparatach oddechowych, a także szkolenia z zakresu BHP jest równoważne z ukończeniem szkolenia strażaków ratowników OSP częśc II ".

Myslę, że wyczerpująco wyjaśniłem skąd to szkolenie BHP :D
Franek-1990
 
Posty: 21
Dołączył(a): czwartek, 13 paź 2011, 04:25

Re: Orzeczenia sądów w sprawie ekwiwalentu

Postprzez marek-jeziorski czwartek, 2 lut 2012, 14:33

Witam !!!

Mam pytanko przeglądam wpisy odnośnie ekwiwalentu i szukam pewniej informacji, a najlepiej rozstrzygnięcia sądowego na temat ekwiwalentu dla konserwatora zatrudnionego przez gminę czy innej osoby pracującej w gminie i biorącej w trakcie pracy udział w działaniach czy należy się oprócz wynagrodzenia w pracy, które jest zachowane dodatkowo ekwiwalent czy nie i jak to wygląda u Was

W którymś numerze STRAŻAK-a czytałem jakieś rozstrzygnięcia na ten temat ale nie mogę tego teraz namierzyć będę wdzięczny za informację najlepiej wyrok sądu w takiej sprawie jak ktoś się spotkał.

Pozdrawiam
MJ
marek-jeziorski
 
Posty: 32
Dołączył(a): czwartek, 21 wrz 2006, 11:41
Lokalizacja: Zabrodzie

Następna strona



Powrót do Porady prawne

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 2 gości