Dofinansowanie ze środków Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników do letniego wypoczynku dzieci w 2009 r.

Zasady ubiegania się o środki FSUSR w 2009 roku:

1. Dofinansowanie ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników skierowane jest do dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ uprawnione jest do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

2. Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników udziela dofinansowania na zapewnienie wypoczynku letniego trwającego minimum 14 dni.

3. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników na jedno dziecko nie może przekroczyć 80% poniesionych kosztów 14 – dniowego turnusu i nie może być wyższa niż 700,00 zł.

4. Dofinansowanie ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników może być przeznaczone jedynie na:

  • zakwaterowanie - tylko i wyłącznie w budynkach; ośrodków wypoczynkowych, domów wczasowych i w pensjonatach itp., posiadających pełne węzły sanitarne, wydzielone pomieszczenia zbiorowego żywienia tj. stołówkę oraz pokoje mieszkalne dla maksimum 6 dzieci,

  • wyżywienie – 5 posiłków, zorganizowane przez wybrany ośrodek – z własną kuchnią lub poprzez umowę z firmą zewnętrzną,

  • ubezpieczenie i organizację zajęć sportowych, kulturalno-oświatowych, wycieczek turystyczno - krajoznawczych dla dzieci,

  • koszty osobowe zatrudnionej kadry pedagogicznej oraz kadry świadczącej opiekę medyczną,

  • transport do i z miejsca wypoczynku zapewniony przez Organizatora.

Pozostałe w/w koszty realizacji wypoczynku letniego (min. 20%) ponosi Organizator.

5. Odpłatność rodziców lub opiekunów prawnych za dziecko ustala Organizator, niemniej jednak kwota ta nie powinna przewyższać 200,00 zł za osobę. W przypadku dzieci, których rodzice znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej (potwierdzone przez OPS i Urząd Gminy) odpłatności nie powinno się stosować.

6. Koszty organizacyjne związane z przygotowaniem i realizacją turnusów np. zakup upominków, nagród, materiałów biurowych i leków itp. nie mogą być przedmiotem rozliczenia.

7. Kwota ogółem jaką otrzyma Organizator stanowi iloczyn dofinansowania przyznanego na jedno dziecko i liczby dzieci wiejskich objętych dofinansowaniem.

8. Kwota dofinansowania zostanie przekazana w dwóch transzach. Pierwsza transza w wysokości 50% przyznanego dofinansowania, będzie przekazana po podpisaniu porozumienia pomiędzy Związkiem OSP RP a FSUSR oraz przedłożeniu do Biura Zarządu FSUSR kopii zgłoszenia wszystkich turnusów do właściwych Kuratoriów Oświaty (potwierdzonych za zgodność z oryginałem), jednak nie wcześniej niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszego obozu. Druga transza, w wysokości pozostałych 50% dofinansowania, będzie przekazana w terminie 14 dni po zaakceptowaniu przez Fundusz Składkowy rozliczenia wszystkich obozów. (Praktyka wskazuje, że II transza zostanie wypłacona najprawdopodobniej w grudniu 2009 r).

9. Fundusz Składkowy zastrzega sobie prawo kontroli zorganizowanego wypoczynku. Od momentu wypłacenia pierwszej transzy osoby upoważnione przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników mają prawo do prowadzenia kontroli obiektów, w których zakwaterowane są dzieci, sposobu organizacji wypoczynku oraz dokumentów związanych z organizacją wypoczynku i prowadzeniem turnusów.

10. Niezwłocznie po zakończeniu turnusów wypoczynkowych Organizator zobowiązany jest do pełnego rozliczenia poniesionych kosztów.

11. Podstawę rozliczenia stanowić będą:

- szczegółowe sprawozdanie merytoryczne,

- oryginały list dzieci rolników, z potwierdzeniem pobytu przez dany ośrodek i organizatora z terminami turnusów,

- oryginały list lub zaświadczeń o uprawnieniach rolników (rodziców dzieci lub ich prawnych opiekunów) do świadczeń z KRUS, potwierdzone lub wystawione przez Placówki KRUS,

- potwierdzenia wpłat rodziców,

- kopie faktur i rachunków związanych z organizacją wypoczynku, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione ze strony Organizatora,

- specyfikacja poniesionych kosztów przedsięwzięcia, sporządzona według wzoru, stanowiącego załącznik do Instrukcji dotyczącej zasad rozliczenia.

 

Wniosek

 

Informacja opracowana na podstawie materiałów FSUSR

Sporządziła: Monika Karłowicz, 20.04.2009 r.