Z myślą o efektywnej współpracy

16 grudnia br. podpisane zostało porozumienie pomiędzy komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wiesławem Leśniakiewiczem a prezesem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Waldemarem Pawlakiem. Porozumienie to, zastąpiło tym samym poprzednie  zawarte  w dniu 7 sierpnia 2002 r.

Nowe porozumienie określa zasady współpracy PSP i ZOSP RP przy podejmowaniu wspólnych działań na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa. Realizowane będzie poprzez wspólne uzgodnienia i działania w zakresie m.in.: planowania sieci ochotniczych straży pożarnych, w tym przewidzianych do włączenia w struktury krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG), podejmowania działań na rzecz upowszechniania w społeczeństwie wiedzy i umiejętności przeciwdziałania w obliczu zagrożeń, także za pośrednictwem środków masowego przekazu, podejmowania działań na rzecz poprawy warunków i wyposażenia jednostek OSP i jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP, organizowania i realizowania pomocy humanitarnej ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof w kraju oraz za granicą, współdziałania na rzecz integracji międzynarodowej, szczególnie w ramach Unii Europejskiej i CTIF oraz rozwijania współpracy z organizacjami strażackimi innych państw, tworzenia i promowania dorobku naukowego, historycznego, patriotycznego i kulturalnego pożarnictwa polskiego, wzajemnego udostępniania terenów, obiektów, pomieszczeń, urządzeń i sprzętu, służących realizacji zadań, na podstawie stosownych umów, współuczestnictwa w organizowaniu ćwiczeń, zawodów sportowo-pożarniczych i innych form doskonalenia, a także działań na rzecz usprawniania systemów alarmowania i dysponowania OSP i PSP do działań ratowniczych oraz pomocy w wyposażaniu gminnych centrów reagowania w nowoczesne techniczne środki informacji i przetwarzania danych.

Porozumienie przewiduje, że corocznie, do końca I kwartału, dokonywana będzie ocena realizacji jego postanowień, która następnie przedstawiana będzie na posiedzeniach kolegium komendanta głównego PSP i Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP.

Tekst i fot. Bogdan Romanowski red. nacz. „Przeglądu Pożarniczego"

Tekst i zdjęcia ze strony KG PSP.