Zdalne posiedzenie Zarządu Głównego ZOSP RP

W miniony czwartek, 22 października, w formie telekonferencji odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, które poprowadził Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP druh Waldemar Pawlak. W posiedzeniu wzięło udział 39 członków Zarządu Głównego oraz przedstawiciele Zarządu Wykonawczego ZOSP RP.

Podczas posiedzenia rozpatrzono następujące projekty uchwał: w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XV Zjazdem Krajowym Związku OSP RP, w sprawie uczczenia 100-lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie zawieszenia stosowania zasady dotyczącej odpłatności za odznakę „Za Wysługę Lat”.

W pierwszym punkcie obrad ustalono, że kampania sprawozdawczo-wyborcza przed XV Zjazdem Krajowym Związku OSP RP przebiegać będzie w latach 2021-2022. Założenia organizacyjno-programowe kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XV Zjazdem Krajowym Związku OSP RP, druki na zebrania sprawozdawczo-wyborcze OSP oraz dokumenty dotyczące organizacji i przebiegu zjazdów oddziałów Związku opublikowane zostaną 2 listopada br. na stronach internetowych www.zosprp.pl oraz w Systemie OSP.

W punkcie drugim posiedzenia Zarządu dr Marian Zalewski uzasadnił propozycje zawarte w projekcie przedłożonej uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy powstania Związku OSP RP.
Podczas dwudniowego zjazdu odbywającego się 8 i 9 września 1921 r. zjednoczył się ruch strażacki w jeden Związek – Główny Związek Straży Pożarnych RP. W przyjętej 22 października 2020 r. uchwale Zarząd Główny ZOSP RP złożył hołd założycielom Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy ponad 100 lat temu, w myśl hasła „W jedności siła” podjęli trudne dzieło budowania wspólnot, by w potrzebie nieść pomoc drugiemu człowiekowi oraz twórcom Głównego Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w uznaniu ich doniosłej roli w zjednoczeniu wszystkich związków straży pożarnych w Polsce w jednolitą organizację korporacyjną.
Zarząd Główny wyraził podziękowanie wszystkim członkom Ochotniczych Straży Pożarnych, działaczom i pracownikom Związku oraz przyjaciołom pożarnictwa za zaangażowanie, trud oraz pomoc w realizacji zadań na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska naturalnego przed pożarami, klęskami żywiołowymi, i innymi zagrożeniami. Postanowił uhonorować OSP i osoby za działalność na rzecz umacniania społecznej pozycji Związku i upowszechniania humanitarnych wartości służby pożarniczej wśród lokalnych społeczności.
Zarząd Główny Związku OSP RP zwrócił się do OSP oraz zobowiązał oddziały i działaczy Związku by prezentowały tradycję, dorobek 100-lecia i obecną działalność Związku i OSP w środowiskach społeczności lokalnych w ramach uroczystości realizowanych w 2021 r.

W trzecim punkcie posiedzenia przyjęto, że w uchwale Zarządu Głównego ZOSP RP nr 16/V/2018 z dnia 12 września 2018 r. przyjmującej do stosowania w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej regulamin odznaczeń, odznak i wyróżnień zawiesza się do końca XIV kadencji Związku OSP RP stosowanie §3 – czyli stosowanie zasady dotyczącej odpłatności za odznakę „Za Wysługę Lat”.

Na zakończenie posiedzenia omówiono sprawy bieżące związane m.in. z trwającą epidemią COVID-19 oraz współpracą Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej w działaniach pomocowych. Przedstawiono stan prac nad Strategią ZOSP RP FLORIAN 2050 oraz wydawanymi pozycjami książkowymi: III tomem Analiz Strategicznych, Słownika Biograficznego Strażaków Polskich oraz Monografii Związku OSP RP.

Nina Mirgos-Kilanowska
Rzecznik Prasowy ZOSP RP