ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Numer sprawy: ZP/FO/001/2013

ZP/FO/001/2013                                                                                 Katowice, 2013-05-20

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/FO/001/2013. Nazwa zadania: Dostawa sprzętu do ratownictwa technicznego - 01/2013

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:

Lista wybranych wykonawców

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1
Nr zadania:                   zadanie nr 1
Nazwa wykonawcy:               DELTA SERVICE S.J.
Adres wykonawcy:                 05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 A.
 
Lp.:                          2
Nr zadania:                   zadanie nr 2
Nazwa wykonawcy:              FIRE-MAX Sp. z o.o.
Adres wykonawcy:                 02-495 Warszawa, Al. Jerozolimskie 224.

Uzasadnienie wyboru: uzyskana najwyższa ilość punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1
Nr zadania:                   1
 
Nazwa wykonawcy:              DELTA SERVICE S.J.
Adres wykonawcy:                 05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 A.
Cena oferty brutto:                 761 594,40
Liczba pkt. w kryterium cena:              80
Liczba pkt. ogółem:                           100
 
Lp.:                          2
Nr zadania:                   2
Nazwa wykonawcy:              DELTA SERVICE S.J.
Adres wykonawcy:                 05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 A.
Cena oferty brutto:                 728 125,20
Liczba pkt. w kryterium cena:            75
Liczba pkt. ogółem:                           90
Lp.:                          3
Nr zadania:                   1
Nazwa wykonawcy:              FIRE-MAX Sp. zo.o.
Adres wykonawcy:                 02-495 Warszawa, al. Jerozolimskie 224.
Cena oferty brutto:                 809 784,00
Liczba pkt. w kryterium cena:            75,20
Liczba pkt. ogółem:                           95,20
 
Lp.:                          4
Nr zadania:                   2
Nazwa wykonawcy:              FIRE-MAX Sp. z o.o.
Adres wykonawcy:                 02-495 Warszawa, Al. Jerozolimskie 224.
Cena oferty brutto:                 790 236,00
Liczba pkt. w kryterium cena:            69,10
Liczba pkt. ogółem:                           94,10
 
Lp.:                          5
Nr zadania:                   2
Nazwa wykonawcy:              AIR PRESS S.J.
Adres wykonawcy:                 45-481 Opole, ul. Pisankowa 1.
Cena oferty brutto:                 1 259 712,00
Liczba pkt. w kryterium cena:            43,35
Liczba pkt. ogółem:                           68,35

 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  [  upływie 10dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

Termin wniesienia odwołania: 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 15 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm).

 

____________________________________

Jerzy Wójcik