Wzory druków na kampanię sprawozdawczo-wyborczą w OSP w 2011 roku


Szanowne Druhny i Druhowie.

Zamieszczone druki na Walne Zebrania Sprawozdawczo - Wyborcze w OSP są drukami wzorcowymi. Ochotnicze Straże Pożarne mogą je wykorzystywać z jednoczesnym dostosowywaniem ich treści do zapisów we własnych Statutach OSP.

Ponadto informujemy, iż w wydrukowanym (wydanie broszurowe) zbiorze dokumentów na Walne Zebrania OSP i Zjazdy Oddziałów Gminnych wystąpił błąd w numeracji stron(przy składaniu tej broszury)za co w imieniu wydawcy przepraszamy.

Dział Organizacyjno - Prezydialny biura ZG ZOSP RP


Druhowie,

Jesteście w trakcie odbywania Walnych Zebrań OSP. Część z Was stanęła w obliczu konieczności zmiany Statutu swojej OSP.

Poinformujcie nas o tych zmianach  i przyczynach dla których musieliście je wprowadzić. Zasygnalizujcie, jakie zmiany  Waszym zdaniem należałoby wprowadzić do „Wzorcowego Statutu OSP”. Pozwoli to nam na jego znowelizowanie tak, aby mógł być podstawą do opracowania własnych statutów przez OSP

Informacje nadsyłacie na op@zosprp.pl


Druki obowiązujące

 1. Protokół z walnego zebrania sprawozdawczo- wyborczego, (4str.)
 2. Zał. nr 1 do protokołu: Lista obecności członków OSP i MDP na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, (1 str.)
 3. Zał. nr 2 do protokołu: Sprawozdanie z działalności ochotniczej straży pożarnej, (2str.)
 4. Zał. nr 3 do protokołu: Sprawozdanie finansowe i plan finansowy ochotniczej straży pożarnej, (3 str.)
 5. Zał. nr 3a do protokołu: Sprawozdanie finansowe OSP prowadzącej działalność statutową, (2 str.)
 6. Zał. nr 4 Raport ochotniczej straży pożarnej, (9 str.)
 7. Zał. nr 5 do protokołu: Plan działalności ochotniczej straży pożarnej, (2 str.)
 8. Zał. nr 6 do protokołu: Uchwała nr 1 z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego, (1 str.)
 9. Zał. nr 7 do protokołu: Uchwała nr 2 walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP, (1 str.)
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej OSP, (3 str.)
 11. Lista obecności osób zaproszonych do udziału w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP, (1 str.)
 12. Protokół Komisji Mandatowej walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego, (1 str.)

Druki uzupełniające

 1. Protokół Komisji Wyborczej walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego, ( 1 str.)
 2. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego, (1 str.)
 3. Protokół Komisji Skrutacyjnej walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego, ( 1 str.)
 4. Protokół Komisji Statutowej walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego, (1 str.)
 5. Uchwała nr 3 walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP. (1 str.)
 6. Wykaz zmian w Statucie OSP , (1 str.)

Wszystkie druki spakowane (ZIP)