Strategia "Florian" 2050

List w sprawie prac nad strategią

Założenia programowe prac nad strategią

 

O strategii Związku i OSP w Nowej Wsi.

Remiza łączy wszystkich

Nową remizę i świetlicę ma Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi k. Suwałk. 3 sierpnia 2019 r.  odbyło się jej uroczyste otwarcie. Poprzedziła ją msza święta. Na parterze są  dwa ogrzewane garaże dla dwóch wozów gaśniczych oraz pomieszczenia na potrzeby druhów miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Zapewnia to dyspozycyjność jednostki do działań ratowniczo- gaśniczych w ciągu całego roku. Zwiększa tym samym poziom bezpieczeństwa w Nowej Wsi i miejscowościach sąsiednich. Na piętrze przewidziano dużą świetlicę. Będzie to także centrum spotkań i integracji nie tylko druhów ale i  całej okolicznej społeczności. Tu będzie centrum kulturalne mieszkańców. Koszt inwestycji wyniósł blisko milion złotych.

– To duże wydarzenie  w życiu Nowej Wsi, i całej gminy poprawiające stan bezpieczeństwa – podkreślali zgodnie Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki, Tadeusz Chołko prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP, Witold Kowalewski starosta suwalski, Arkadiusz Buchowski, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach. To istotna  zmiana dla bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców. Dotychczas miejscowi druhowie parkowali jeden z pojazdów w blaszanym, nieogrzewanym baraku. Zimą w wozie ratowniczo-gaśniczym nie mogli trzymać  wody, gdyż w czasie  mrozów uszkodziłaby pojazd i pompy. Obecnie  oba pojazdy są pod jednym dachem, zaś strażacy ochotnicy mają wymarzone  zaplecze. Adam Kożuchowski z OSP Nowa Wieś, akcentował  że poprawa warunków dla OSP przekłada się na sprawność i skuteczność działań ratowniczych. Przy okazji odsłonięto także  tablicę  z okazji  100 lat odzyskania niepodległości przez Suwalszczyznę .

Budowa nowej remizy to inicjatywa poprzedniego wójta gminy Suwałki Tadeusza Chołko. Sfinalizował ją obecny wójt Zbigniew Mackiewicz. Odczytano także list Prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka. W liście Prezes dziękując strażakom ochotnikom za poświęcenie podkreślił także, że dzisiaj  zadaniem strażaków jest nie tylko ochrona przed żywiołami ognia i wody ale także ochrona przed żywiołami nienawiści i pogardy. Do zgromadzonych strażaków oraz wszystkich uczestników wystąpił także przewodniczący Zespołu ds. Strategii Związku dr  Marian Zalewski. Stawiamy – powiedział –jako strażacy ochotnicy sami sobie wysokie poprzeczki. Chcemy aby na miejsce zdarzenia strażacy pojawiali się nie później jak w 5 minut. Ale jednocześnie to wyzwanie także dla samorządu, który jest dzisiaj filarem istnienia OSP finansując je w ok 70. procentach oraz państwa. Apelujemy do władz kraju o uhonorowanie społecznego trudu strażaków poprzez dodatek do rent i emerytur.

MAZ

 

O strategii ze strażakami powiatu suwalskiego

3 sierpnia  2019 r. w szkole podstawowej w Nowej Wsi k. Suwałk odbyło się spotkanie konsultacyjne ze strażakami powiatu suwalskiego w sprawie strategii Florian 2050.

W dyskusji strażacy podkreślali społeczny charakter ruchu strażackiego. Dlatego też powinien być on odciążony od biurokracji. Jest ona w stowarzyszeniach bardzo rozbudowana. Aby jej sprostać trzeba wręcz zatrudniać księgową. My jesteśmy od gaszenia pożarów i pomocy w potrzebie  a nie od papierków i przysłowiowego  ganiania po urzędach – mówili rozmówcy.  A co będzie jak nie przyjdą do nas młodzi. Jest coraz trudniej. Sytuacja powoduje, że coraz więcej młodych wyjeżdża ze wsi, na studia, za pracą,  wreszcie za granicę. Migracje ludności stają się ważnym problemem. Kolejnym zagadnieniem jest wsparcie finansowe strażaków. Chodzi o to aby ono faktycznie było i dotyczyło zakupów, które są oczekiwane przez OSP a nie im narzucane. Osobnym zagadnieniem są szkolenia, badania lekarskie i opieka medyczna dla strażaków. Niezwykle istotne są relacje z samorządem gminy. To od tego zależy i rozwój OSP i bezpieczeństwo w gminie. Na szczęście jest tu zrozumienie. Przykładem są OSP ( remonty i budowa remiz) finansowo wspierane przez samorządy gmin powiatu suwalskiego. Jeżeli myślimy o bezpieczeństwie w perspektywie najbliższych kilkunastu lat nie można zapomnieć o bieżących trudnościach. One bowiem mogą osłabić nas i bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców. Na szczęście ,,duch” u strażaków ochotników nie gaśnie. Z oddaniem służą ,,Bogu na chwałę ludziom na  pożytek”.

Od lewej Tadeusz Chołko,Krzysztof Kowalczuk,Bogdan Karłowicz,Jerzy PaciukanisOd lewej Wojciech Głażewski,Tadeusz Anzulewicz,Stefan Balcer,Zbigniew Mackiewicz

W spotkaniu udział wzięli: Stefan Balcer prezes OSP Z Wiżajn, Tadeusz Anzulewicz prezes  OSP Rutka Tartak,  Wojciech Głażewski wiceprezes OSP Kaletnik gm. Szypliszki, Bogdan Karłowicz  naczelnik OSP z Nowej Wsi gm. Suwałki, Krzysztof Kowalczuk prezes OSP z Potaszni gm. Suwałki, Tadeusz Chołko prezes ZOP ZOSP RP w Suwałkach, Zbigniew Mackiewicz wójt gminy Suwałki, Jerzy Paciukanis nestor suwalskich strażaków. Spotkanie prowadził przewodniczący Zespołu ds. Strategii przy ZG ZOSP RP dr Marian Zalewski.

MAZ

 

Strategia Związku OSP RP – głos samorządowców woj. warmińsko-mazurskiego

1 sierpnia 2019 r. w Olsztynie, na  zaproszenie marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Gustawa Brzezina, odbyło się spotkanie liderów samorządu oraz ruchu strażackiego na Warmii i [UsW1] Mazurach. Dyskutowano na nim o   przyszłości ruchu strażackiego. 

Na początku zebrania przewodniczący Zespołu ds. Strategii  Związku OSP RP dr Marian Zalewski zaprezentował dotychczasowe prace oraz węzłowe obszary istotne dla Związku  i OSP. Nestor ruchu strażackiego płk poż. w st. spocz. Stanisław Mikulak zauważył, że newralgiczne jest zastanowienie się czy    dzisiaj  występuje w społeczeństwie problem społecznego zaangażowania obywateli w zapewnienie swego bezpieczeństwa. Niewątpliwie strażacy cieszą się największym zaufaniem społecznym. Codziennie stykamy się z przejawami ich poświęcenia i bohaterstwa. Oni ratują życie, mienie.  Jak to wygląda od strony samorządów w zasadniczej części wspierających i finansujących OSP? Bardzo istotna jest   sprawa relacji samorząd (zwłaszcza wójtowie, burmistrzowie) a  Ochotnicze Straże Pożarne. Z ustawy  o samorządzie gminnym  oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej wynika, że  zadaniem samorządu  jest zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i  przeciwpowodziowej,  w tym zapewnienie gotowości bojowej strażaków z OSP w zakresie   ratowania ludzi i mienia. Zebrani szczegółowo odnieśli się do strony finansowej aktywności OSP i wsparcia ze strony samorządu. - Na samorząd nakłada się coraz więcej zadań ale nie idą za tym wystarczające środki – podkreślali dyskutanci. Poruszono zagadnienie funkcjonowania obiektów strażackich a zwłaszcza rozbudowy i budowy remiz. Są to kosztowne inwestycje spadające na barki samorządów. Coraz częściej pojawia się problem braku kierowców gotowych do wyjazdu. Zdarza się, że gmina zatrudnia kierowców – mechaników. Takie podejście ratuje sytuację. A co z naczelnikami odpowiedzialnymi za organizację i kierowanie akcjami? Są ciekawe wzorce z innych krajów, np. z Francji. Nękającym problemem strażaków jest biurokracja. Z konieczności- tam gdzie to możliwe - bierze to na siebie gmina. Poważnym problemem jest migracja młodych za pracą do sąsiednich gmin a nawet za granicę. Uczestnicy spotkania zauważyli nowy trend w ruchu ochotniczym – coraz więcej kobiet garnie się do straży. Nierzadko uczestniczą w akcjach. Szczęśliwie dzisiaj wiele OSP jest na wysokim poziomie usprzętowienia. To przyciąga młodych. Jest coraz więcej szkoleń specjalistycznych.

Podczas dyskusji zastanawiano się jaka jest rola państwa a jaka samorządu. Wiodącą rolę musi mieć  samorząd skonkludowano. Państwo wszystkiego nie ogarnie. Samorząd musi mieć jednak  narzędzia i stosowne wsparcie państwa. Poruszono niezrealizowaną inicjatywę dodatku do rent i emerytur dla strażaków uczestniczących w akcji oraz potrzebę zmniejszenia stawki VAT na sprzęt strażacki.  Istotne jest spojrzenie od strony wychowania i edukacji. Ważne aby w podstawie programowej było szkolenie przeciwpożarowe. Spotkanie potwierdziło potrzebę konsultacji programu Związku z samorządami i  jednostkami OSP. Tu w OSP i w samorządzie najlepiej wiedzą jak być powinno i jakie są codzienne problemy.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów oraz Związku OSP RP z miejscowości: Braniewo, Działdowa, , Iłowo-Osada, Olsztyn, Wydminy, Zalew.  Spotkanie prowadził Andrzej Pęziński kierownik Biura ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego.

 

Posiedzenie Zespołu ds. Strategii

31 lipca 2019 r. w siedzibie ZG ZOSP RP w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Strategii. Członkowie Zespołu przekazali informację o prowadzonych przez siebie działaniach związanych z pracami nad strategią. Ich istota sprowadza się do prac programowych nad dokumentem, konsultacji w ramach Związku (a szczególnie komisji problemowych) tez kierunkowych do dokumentu, monitoringu spotkań, konferencji dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa i ewentualnego udziału w nich przedstawicieli Zespołu. Przedyskutowano plan konkretnych działań do końca 2019 r. Uzgodniono, że członkowie Zespołu wezmą udział w spotkaniach informacyjno- konsultacyjnych we wszystkich województwach organizowanych w ścisłej współpracy z oddziałami terenowymi Związku. Ustalono potrzebę spotkań tematycznych z przedstawicielami środowisk współpracujących ze Związkiem (PCK, ZMW, LZS, ZHP, OSPZPiSR, ZNP, środowiska rolnicze, medyczne, ratownicze, związane z ochroną środowiska, leśnicy, środowiska uczelniane i PAN, muzea, organizacje i firmy produkujące wyroby i sprzęt strażacki). Szczególną uwagę w najbliższym czasie zespół będzie zwracał na inicjowanie spotkań samorządowych poświęconych przyszłości naszego ruchu oraz uczestnictwo w konferencjach naukowych. Przedyskutowano formy dalszego uspołeczniania prac nad strategią a w tym zasięgania opinii członków władz Związku oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Omówiono przygotowania do wydania jeszcze w tym roku czasopisma „Analizy Strategiczne Florian 2050”.

Posiedzenie prowadził przewodniczący Zespołu dr Marian Zalewski.

 

Cele strategiczne - z wystąpienia Prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka w trakcie posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych 16 lipca 2019 r.

 

XXV Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych i co dalej?

XXV Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych odbył się w dniach 29-30 czerwca 2019 roku w Białymstoku. Pierwszego dnia w Sali Koncertowej Opery i Filharmonii Podlaskiej odbyły się  koncerty konkursowe. Także koncert laureatki XXIV Festiwalu  -  Częstochowa 2017 r.  – Orkiestry Dętej OSP Nadarzyn. Na białostockim Rynku Kościuszki orkiestry zaprezentowały grę w marszu. Drugiego dnia na Rynku Kościuszki odbyły się pokazy parady marszowej, koncert finałowy i ceremonia zakończenia Festiwalu.

Pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej zajęła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Mykanów przed Młodzieżową Orkiestrą Dętą OSP Krasocin. Ale tak naprawdę to wszyscy uczestniczący w finale mogą czuć się zwycięzcami. Podkreślił to w swym   wystąpieniu prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak.

To był jubileuszowy 25 Festiwal Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych. Pierwszy Festiwal Orkiestr przeprowadzono w 1971 w Koszalinie. Ukształtował się system przeglądów zespołów artystycznych: orkiestr oraz zespołów folklorystycznych, wokalnych, kabaretowych i teatralnych. Opiera się on o spotkania regionalne (naprzemiennie w danym roku orkiestr lub zespołów artystycznych), które kończą się w następnym roku finałem ogólnopolskim. W 2019 roku odbywają się regionalne spotkania zespołów folklorystycznych oraz ogólnopolski festiwal orkiestr. W ubiegłym roku zorganizowano 8 przeglądów regionalnych orkiestr oraz odbyły się Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Artystycznych. Spotkanie najlepszych orkiestr było okazją do wymiany poglądów, doświadczeń oraz rozmów o przeszłości, dniu dzisiejszym oraz przyszłości.

Orkiestry mają swoją piękną tradycję w historii OSP. Pierwsze powstały w  końcu XIX wieku. Wiele z nich jak działające w Słupcy, Wilamowicach czy Milówce działają do dziś. Znawcy historii orkiestr podkreślają, ze podstawowym problemem były od zawsze finanse na sprzęt muzyczny oraz fachowy muzyk.  Te dwa czynniki: finanse oraz kapelmistrz decydowały często o istnieniu orkiestry. Historia pokazała, że od kapelmistrza czyli jego talentu, determinacji walki z wieloma przeciwnościami -  zależała historia i pozycja całego zespołu. Ruch artystyczny pamięta o wybitnych postaciach takich jak Jerzy Zdanewicz z OSP Suchowola, Jan Wiśniewski z OSP Płośnicy, Stanisław Słowiński z OSP  Grodzisk Wielkopolski. Dzisiaj orkiestry to także towarzyszące im grupy dziewczęce (tamburmajorki, mażoretki, pomponistki). Białostocki festiwal pokazał wielką różnorodność prezentacji dorobku orkiestr, Dla widzów ogromnym przeżyciem artystycznym były występy w marszu oraz pokazy parady marszowej.

I co dalej? Czy dotychczasowe formy rozwoju orkiestr będą dźwignią ich rozwoju w przyszłości za 5, 10  a nawet za 30 lat? Czy dotychczasowe formy konkursów organizowanych przez Związek to na tyle utrwalona i akceptowalna tradycja, że należy ja kontynuować? A może  potrzebne są nowe jej odsłony i propozycje? Te pytania adresujemy do gospodarzy orkiestr, do kapelmistrzów, samorządów wspierających ruch artystyczny.

Organizatorem Festiwalu był Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Honorowy patronat nad Festiwalem objęli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydent Miasta Białegostoku.

Marian Zalewski

 

O strategiach rozwoju na jubileuszowym Kongresie Regionów

X Kongres Regionów (11-12 czerwca we Wrocławiu) to tegoroczne najważniejsze spotkanie liderów polskiego samorządu z całej Polski. Wiele miejsca poświęcono rozwojowi polskich gmin, szeroko rozumianemu bezpieczeństwu oraz strategiom na okres do 2030 roku.

W jubileuszowej edycji wzięło udział  ok. 1300 uczestników. Tegoroczny program obejmował pięć bloków tematycznych: Przestrzeń, Mobilność, Środowisko, Finanse i Strategie 2030 oraz sesja specjalna Otwartość na zmiany społeczne i Sztuczna inteligencja w biznesie i samorządzie. Przez dwa dni rozmawiano o skutecznym programie rozwoju samorządów i aglomeracji miejskich, innowacyjnych rozwiązaniach, a także wymieniano się lokalnymi doświadczeniami. Odnoszą się one do  rozwoju przestrzennego. bezpieczeństwa energetycznego i klimatycznego. Akcentowano, że to co się nam udało w Polsce w ostatnich 30 latach to  ogromna aktywność społeczna. Uczestnicy rozmawiali m.in. o nowych narzędziach samorządów w ograniczaniu ruchu, elektromobilności, autonomiczności w pojazdach, wykluczeniu transportowym mieszkańców małych miejscowości  a jednocześnie o rozwoju technologicznym w kontekście sztucznej inteligencji i życia  w zgodzie z przyrodą. Wiele mówiono o dialogu kulturowym oraz nadrzędnej idei współpracy ze społeczeństwem w podejmowaniu decyzji  przez włodarzy gmin. Dotyczy to wielu trudnych spraw od edukacji, ochrony środowiska, komunikacji, energetyki  po opiekę zdrowotną.  Tym bardziej, że podstawowym zagadnieniem jest finansowanie inwestycji i powszechne ograniczenia budżetowe. 

Odpowiedzią na wyzwania przed jakimi stoją samorządy jest innowacyjność. Dlatego też gośćmi Kongresu byli liderzy najbardziej innowacyjnych miast Europy. W specjalnej sesji poświęconej otwartości na zmiany społeczne oraz integracji społecznej na poziomie lokalnych społeczności zaprezentowano dorobek Aten.  Model integracji społecznej przyjęty w Atenach zdobył w 2018 roku pierwszą nagrodę w konkursie Komisji Europejskiej dla najbardziej innowacyjnych miast UE oraz pierwszą nagrodę w światowym konkursie burmistrzów fundacji Bloomberg Philantropies w 2014 roku. Najlepsze praktyki europejskich miast w walce ze zmianami klimatu pokazano na przykładzie Kolonii. O wpływie nowatorskiego zarządzania zwłaszcza realizacji  systemu zamówień publicznych do budowy lokalnej gospodarki mówiono na przykładzie  140-tysięcznego miasta Preston, które  dźwignęło się z zapaści i było okrzyknięte najlepszym miasta do życia i pracy w północno-wschodniej Anglii.

Wiele miejsca poświęcono strategiom rozwoju do roku 2030.  Zastanawiano się jakimi metodami planować rozwój w świecie błyskawicznych zmian.  Akcentowano, że istotne jest myślenie i planowanie w dłuższej perspektywie czasowej. Istotne obszary tematyczne przedstawiano na przykładzie realizacji strategii Wrocławia ( Prezydent Jacek Sutryk), Chełma ( Prezydent Jakub Banaszek), Inowrocławia ( Ryszard Brejza) oraz strategii Sudety 2030 – wspólnej wizji 108 samorządów woj. dolnośląskiego ( prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej). Podkreślano potrzebę widzenia regionalnego i w skali unijnej (marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak) 

Podczas uroczystej gali X Kongresu Regionów ogłoszono najlepszych prezydentów miast - zwycięzców rankingu N15, opracowanego przez tygodnik „Newsweek”. Tytuł najlepszego prezydenta przyznano Pawłowi Adamowiczowi, tragicznie zmarłemu prezydentowi Gdańska. Wyróżnienie specjalne – tytuł Superprezydenta – przypadło Jackowi Karnowskiemu, prezydentowi Sopotu.  Miesięcznik „Forbes” nagrodził także miasta atrakcyjne dla biznesu, najbardziej innowacyjne miasta oraz miasta otwarte dla ludzi.

W Kongresie uczestniczyli prezydenci wielu miast,  m.in.: prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc, prezydent Sopotu Jacek Karnowski, prezydent Świnoujścia Janusz Żurkiewicz, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek, prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska, prezydent Nowej Soli Vadim Tyszkiewicz, prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz, burmistrzowie m.in.: burmistrz Wyszkowa, Grzegorz Nowosielski burmistrz Wielunia Paweł Okrasa, burmistrz Milicza Piotr Lech, burmistrz Garwolina Marzena Święczak, starosta strzelecki Józef Swaczyna, przedstawiciele wielu instytucji, urzędów, uczelni wyższych, PAN- u, Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich, Urzędów Marszałkowskich, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej. Organizatorem Kongresu Regionów było wydawnictwo Ringier Axel Springer Polska zaś partnerem miasto Wrocław.

Samorządy to bardzo ważny, sprawdzony partner Ochotniczych Straży Pożarnych. Dlatego w Kongresie uczestniczył także przedstawiciel Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

 MAZ

 

Centralne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2019 r. Warszawa. Plac Piłsudskiego. Z wystąpienia prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka.

 

Dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ich Związku niezwykle ważna jest współpraca z samorządem. Jej harmonijny rozwój jest podstawą bezpieczeństwa w gminach, powiatach i regionach. Dlatego tak istotna jest wzajemna kooperacja w budowie strategii rozwoju. O potrzebie otwartej społecznej debaty nad naszą strategią – Florian 2050 mówiono na posiedzeniu Zarządu Głównego 21 marca 2019 r. Podobnie było na konferencji inaugurującej prace nad strategią dla woj. pomorskiego w Gdańsku.

12 kwietnia 2019 r.  z udziałem prawie 200 uczestników odbyła się konferencja  inaugurująca prace nad Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 (SRWP 2030).  Strategia ma być dokumentem  o charakterze sprawczym, mającym bezpośredni wpływ na politykę rozwojową Samorządu Wojewódzka Pomorskiego, w tym na kształt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2021-2027.Władze województwa pomorskiego uznały, że rozpoczęcie prac  powinno być oparte na szerokim dialogu społecznym, angażującym instytucje publiczne, partnerów społeczno-gospodarczych i mieszkańców do pogłębionej, merytorycznej dyskusji na tematy ważne dla przyszłości województwa. Debata  pokazała jak ważne są w rozmowie o przyszłości uniwersalne wartości  w tym solidarność, subsydiarność i samorządność. Ważną rolę w bezpiecznym rozwoju pełnić będzie kultura, wychowanie i edukacja. Zagrożenia cywilizacyjne podpowiadają zaś potrzebę wspierania  mechanizmów budowy zasobów intelektualnych i społeczeństwa informacyjnego. Te założenia są bliskie ruchowi strażackiego. My także rozpoczęliśmy swoje pracy akcentując powyższe idee i wartości.

Konferencja odbyła się w historycznej Sali BHP. To tu 31 sierpnia 1980 r. podpisano porozumienia sierpniowe. Wspomniał o tym inaugurujący konferencję marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Zaakcentował, że wchodząc do Unii Europejskiej dostaliśmy szansę, którą umieliśmy wykorzystać. Gołym okiem widoczne są zmiany wokół dzięki unijnemu wsparciu. Strategia to szczególnie  określenie planów,  źródeł finansowania oraz jasne kompetencje. - Przed nami - akcentował marszałek- nowe wyzwania a w nich i zmiany demograficzne (starzenie się społeczeństwa, odpływ młodych talentów),  gwałtowny rozwój technologiczny, cyfryzacja, zmiany w obszarze bezpieczeństwa w tym istotne zmiany klimatyczne. Kluczowym czynnikiem rozwoju jest jakość kapitału społecznego jako kluczowego czynnika rozwoju, społeczna gospodarka rynkowa.  Inni dyskutanci zarysowali zebranym aktualne wyzwania globalne, europejskie i krajowe. Szczególnie zwrócono uwagę na zagrożenia wynikające z prognozowanych zmian klimatycznych, energetycznych  a także nowych technologii, robotyzacji. Z interesującym głosem wystąpił Christopher Todd dyrektor wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej. Apelował aby w naszym kraju położyć akcent na badania naukowe, innowacyjność i rozwój w nowe technologie. Ważny jest rozwój zrównoważony i inwestycje wobec grup słabo reprezentowanych (kobiety, bezrobotni, osoby starsze). Ważna jest solidarność i partycypacja szerokich grup w procesach decyzyjnych.

Częścią konferencji był panel dyskusyjny  z udziałem m.in. prezydenta miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, przedstawicieli samorządowców, działaczy gospodarczych, społecznych i uczelni. Na zakończenie konferencji Radomir Matczak dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego urzędu marszałkowskiego przedstawił tryb i harmonogram prac na projektem strategii. Uczestniczący w konferencji przedstawiciel Związku OSP RP  dr Marian Zalewski w rozmowie z marszałkiem województwa Mieczysławem Strukiem podziękował za  bliską współpracę a także zaprosił do współpracy w przygotowywaniu strategii Związku Florian 2050.

 MAZ

 

O Strategii na katowickiej konferencji

3 kwietnia tego roku w  Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się konferencja naukowa „Doskonalenie standardów BHP w różnych gałęziach przemysłu/gospodarki”.  Zorganizował ją Wydział Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

 W trakcie konferencji poinformowano m.in. o pracach nad strategią Związku OSP RP – Florian 50.

Konferencję otworzyli prof. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki – rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy oraz dr inż. Danuta Zwolińska – dziekan Wydziału Nauk Technicznych. Podczas konferencji przedstawiono szereg ogólnych i szczegółowych zagadnień praktycznych z obszaru BHP.  W szczególności przeanalizowano aspekty związane z :

  • zagrożeniami w środowisku pracy,
  • metodami pomiaru czynników szkodliwych w środowisku pracy,
  • nowymi trendami związanymi z aspektami w BHP,
  • profilaktyką  w miejscu pracy,
  • doskonaleniem stanu BHP w różnych gałęziach gospodarki,
  • polityką bezpieczeństwa pracy i dobrych praktyk,
  • nowymi trendami zarządzania BHP,
  • poprawą warunków BHP w firmach i zakładach przemysłowych.

I tak mgr Jacek Pagieła przedstawił teorię Heinricha jako narzędzie pomocne w  profilaktyce wypadkowej w miejscu pracy. Identyfikując i eliminując pojawiające się sytuacje niebezpieczne ograniczamy ilość wypadków i poważnych urazów. Aktualne wymagania dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy PN-ISO 45001:2018 przedstawił dr inż. Marcin Krauze. Podkreślenia wymaga wystąpienie prof. dr hab. inż. Marka Trombskiego b. wiceprezesa ZG ZOSP RP, który na przykładzie Kaliskich Zakładów  Przemysłu Terenowego ( produkującego strażackie hełmy) opisał doskonalenie standardów BHP w przedsiębiorstwach średniej i małej wielkości. Dr inż. Stanisław Bogacki omówił zastosowanie technik VR w szkoleniach operatorów maszyn górniczych. Na Śląsku jest to bardzo ważne zagadnienie. Nie dziwi więc ta tematyka. W Konferencji i  targach uczestniczyli także przedstawiciele ratownictwa górniczego. Jego historia sięga ponad 110 lat. Dr hab. inż. prof. Politechniki Śląskiej Bożena Szczucka- Lasota  omówiła temat wykorzystania metod chłodzenia bezmembranowego w transporcie a bezpieczeństwo pracy. Z kolei inż. Martyna Bała  skupiła się na zdolnościach manualnych pracowników użytkujących rękawice ochronne. Zespół naukowców na czele z prof. Markiem Roszakiem z Politechniki Śląskiej  przedstawił dylematy wyboru metody przy ocenie ryzyka zawodowego. Wspomaganie resuscytacji krążeniowo -  oddechowej przez zewnętrzny defibrylator automatyczny AED omówił Paweł Jarosz. O pracy na wysokościach i w ograniczonych przestrzeniach w kontekście regulacji prawnej i praktyki mówił dr inż. Rafał Henryk.  Mgr Andrzej Żukowski zaprezentował temat: wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania wg ISO 45001 wizytówką oraz wyrazem zaangażowania pracodawcy w utrzymaniu optymalnych standardów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. Uczestników konferencji zainteresował także temat bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze pojazdów elektrycznych i hybrydowych przedstawiony przez dr inż. Damiana Hadrysia. O komunikacji produktów BHP z użytkownikiem mówił mgr Mariusz Kuczera zaś o zmianach ludzkich zachowań – przyzwyczajeń w zakresie BHP, ppoż. i  ochrony środowiska  - mgr. Inż. Ryszard Stankiewicz.

W trakcie konferencji wystąpił także przedstawiciel Związku OSP RP dr Marian Zalewski, przewodniczący Zespołu ds. Strategii. Podziękował on na ręce obecnego i byłego rektora ( prof. Bogdan Mochnacki i prof. Marek Trombski)  kadrze naukowej z WSZOP w Katowicach oraz zebranym na konferencji za współpracę ze Związkiem OSP RP. Zaprosił wszystkich zebranych do zainteresowania się pracami nad strategią  Związku  - Florian 2050. Przedstawił też kierunki  i harmonogram prac. Wręczył prof. Markowi Trombskiemu wybitnemu działaczowi ruchu strażackiego, b. wiceprezesowi Związku,  monografię o ruchu strażackim ,, W jedności siła”. Pan Marek Trombski jest jednym z autorów monografii.

Konferencję zakończył wyjątkowy pokaz eksperymentalny odnoszący się do unikania zagrożeń związanych z używaniem cieczy palnych i substancji niebezpiecznych z prezentacją wiceprezesa firmy DENIOS Jacka Szczepanika. Było to swoiste wyjątkowe szkolenie nt. bezpiecznego obchodzenia się z materiałami niebezpiecznymi i o skutkach niewłaściwego obchodzenia się z nimi.

 Konferencja wywołała duże zainteresowanie. Wzięło w niej udział ok. 250 uczestników. Istotne było także i to, że obok w sali gdzie się ona odbywała, trwały Targi Bezpieczeństwa Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej, które cieszyły się nie mniejszym zainteresowaniem.

MAZ, fot. Kamil Niesłony

 

Bezpieczeństwo ruchu drogowego i ratownictwo

4 marca 2019 r. w Warszawie na stadionie PGE Narodowym odbyła się XVI Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo ruchu drogowego i ratownictwo. Infrastruktura, działania systemowe, nowoczesne rozwiązania”. Głównym celem konferencji było zwrócenie uwagi na działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i zintegrowanie współpracy wszystkich służb działających w obszarach bezpieczeństwa transportu, infrastruktury drogowej, ratownictwa, edukacji i prawa. W szczególności przedstawiciele szeregu instytucji prezentowali własne działania  na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dotyczy to  zmian w prawie o ruchu drogowym, wprowadzania nowoczesnych technologii do ratownictwa, działań profilaktycznych i edukacji w szkołach. Omawiano zagrożenia związane z nieodpowiedzialnym zachowaniem uczestników ruchu drogowego oraz negatywnym wpływem substancji psychoaktywnych na bezpieczeństwo ruchu drogowego.  Prezentowano przykłady dobrych praktyk w zakresie współpracy służb ratowniczych, mundurowych  i samorządów. Akcentowano potrzebę intensywnych szkoleń i nowoczesnego sprzętu dla służb mundurowych a zwłaszcza dla strażaków. 

 W konferencji wzięło udział ok. 200 osób w tym  przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, NIK-u, służb mundurowych, biznesu, nauk . Swoimi doświadczeniami podzielili się goście z Danii, Węgier i Stanów Zjednoczonych. Głos zabrał także Prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak, który ustosunkował się do wybranych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa.

Patronat Instytucjonalny Konferencji objęła Komisja Europejska – Przedstawicielstwo w Polsce i Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wraz z Polską Radą Resuscytacji. Organizatorem konferencji było Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.  Konferencji towarzyszyła wystawa nowoczesnych rozwiązań technicznych i sprzętu ratowniczego.