Strategia "Florian" 2050

List w sprawie prac nad strategią

Założenia programowe prac nad strategią

 

O strategiach rozwoju na jubileuszowym Kongresie Regionów

X Kongres Regionów (11-12 czerwca we Wrocławiu) to tegoroczne najważniejsze spotkanie liderów polskiego samorządu z całej Polski. Wiele miejsca poświęcono rozwojowi polskich gmin, szeroko rozumianemu bezpieczeństwu oraz strategiom na okres do 2030 roku.

W jubileuszowej edycji wzięło udział  ok. 1300 uczestników. Tegoroczny program obejmował pięć bloków tematycznych: Przestrzeń, Mobilność, Środowisko, Finanse i Strategie 2030 oraz sesja specjalna Otwartość na zmiany społeczne i Sztuczna inteligencja w biznesie i samorządzie. Przez dwa dni rozmawiano o skutecznym programie rozwoju samorządów i aglomeracji miejskich, innowacyjnych rozwiązaniach, a także wymieniano się lokalnymi doświadczeniami. Odnoszą się one do  rozwoju przestrzennego. bezpieczeństwa energetycznego i klimatycznego. Akcentowano, że to co się nam udało w Polsce w ostatnich 30 latach to  ogromna aktywność społeczna. Uczestnicy rozmawiali m.in. o nowych narzędziach samorządów w ograniczaniu ruchu, elektromobilności, autonomiczności w pojazdach, wykluczeniu transportowym mieszkańców małych miejscowości  a jednocześnie o rozwoju technologicznym w kontekście sztucznej inteligencji i życia  w zgodzie z przyrodą. Wiele mówiono o dialogu kulturowym oraz nadrzędnej idei współpracy ze społeczeństwem w podejmowaniu decyzji  przez włodarzy gmin. Dotyczy to wielu trudnych spraw od edukacji, ochrony środowiska, komunikacji, energetyki  po opiekę zdrowotną.  Tym bardziej, że podstawowym zagadnieniem jest finansowanie inwestycji i powszechne ograniczenia budżetowe. 

Odpowiedzią na wyzwania przed jakimi stoją samorządy jest innowacyjność. Dlatego też gośćmi Kongresu byli liderzy najbardziej innowacyjnych miast Europy. W specjalnej sesji poświęconej otwartości na zmiany społeczne oraz integracji społecznej na poziomie lokalnych społeczności zaprezentowano dorobek Aten.  Model integracji społecznej przyjęty w Atenach zdobył w 2018 roku pierwszą nagrodę w konkursie Komisji Europejskiej dla najbardziej innowacyjnych miast UE oraz pierwszą nagrodę w światowym konkursie burmistrzów fundacji Bloomberg Philantropies w 2014 roku. Najlepsze praktyki europejskich miast w walce ze zmianami klimatu pokazano na przykładzie Kolonii. O wpływie nowatorskiego zarządzania zwłaszcza realizacji  systemu zamówień publicznych do budowy lokalnej gospodarki mówiono na przykładzie  140-tysięcznego miasta Preston, które  dźwignęło się z zapaści i było okrzyknięte najlepszym miasta do życia i pracy w północno-wschodniej Anglii.

Wiele miejsca poświęcono strategiom rozwoju do roku 2030.  Zastanawiano się jakimi metodami planować rozwój w świecie błyskawicznych zmian.  Akcentowano, że istotne jest myślenie i planowanie w dłuższej perspektywie czasowej. Istotne obszary tematyczne przedstawiano na przykładzie realizacji strategii Wrocławia ( Prezydent Jacek Sutryk), Chełma ( Prezydent Jakub Banaszek), Inowrocławia ( Ryszard Brejza) oraz strategii Sudety 2030 – wspólnej wizji 108 samorządów woj. dolnośląskiego ( prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej). Podkreślano potrzebę widzenia regionalnego i w skali unijnej (marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak) 

Podczas uroczystej gali X Kongresu Regionów ogłoszono najlepszych prezydentów miast - zwycięzców rankingu N15, opracowanego przez tygodnik „Newsweek”. Tytuł najlepszego prezydenta przyznano Pawłowi Adamowiczowi, tragicznie zmarłemu prezydentowi Gdańska. Wyróżnienie specjalne – tytuł Superprezydenta – przypadło Jackowi Karnowskiemu, prezydentowi Sopotu.  Miesięcznik „Forbes” nagrodził także miasta atrakcyjne dla biznesu, najbardziej innowacyjne miasta oraz miasta otwarte dla ludzi.

W Kongresie uczestniczyli prezydenci wielu miast,  m.in.: prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc, prezydent Sopotu Jacek Karnowski, prezydent Świnoujścia Janusz Żurkiewicz, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek, prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska, prezydent Nowej Soli Vadim Tyszkiewicz, prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz, burmistrzowie m.in.: burmistrz Wyszkowa, Grzegorz Nowosielski burmistrz Wielunia Paweł Okrasa, burmistrz Milicza Piotr Lech, burmistrz Garwolina Marzena Święczak, starosta strzelecki Józef Swaczyna, przedstawiciele wielu instytucji, urzędów, uczelni wyższych, PAN- u, Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich, Urzędów Marszałkowskich, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej. Organizatorem Kongresu Regionów było wydawnictwo Ringier Axel Springer Polska zaś partnerem miasto Wrocław.

Samorządy to bardzo ważny, sprawdzony partner Ochotniczych Straży Pożarnych. Dlatego w Kongresie uczestniczył także przedstawiciel Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

 MAZ

 

Centralne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2019 r. Warszawa. Plac Piłsudskiego. Z wystąpienia prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka.

 

Dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ich Związku niezwykle ważna jest współpraca z samorządem. Jej harmonijny rozwój jest podstawą bezpieczeństwa w gminach, powiatach i regionach. Dlatego tak istotna jest wzajemna kooperacja w budowie strategii rozwoju. O potrzebie otwartej społecznej debaty nad naszą strategią – Florian 2050 mówiono na posiedzeniu Zarządu Głównego 21 marca 2019 r. Podobnie było na konferencji inaugurującej prace nad strategią dla woj. pomorskiego w Gdańsku.

12 kwietnia 2019 r.  z udziałem prawie 200 uczestników odbyła się konferencja  inaugurująca prace nad Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 (SRWP 2030).  Strategia ma być dokumentem  o charakterze sprawczym, mającym bezpośredni wpływ na politykę rozwojową Samorządu Wojewódzka Pomorskiego, w tym na kształt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2021-2027.Władze województwa pomorskiego uznały, że rozpoczęcie prac  powinno być oparte na szerokim dialogu społecznym, angażującym instytucje publiczne, partnerów społeczno-gospodarczych i mieszkańców do pogłębionej, merytorycznej dyskusji na tematy ważne dla przyszłości województwa. Debata  pokazała jak ważne są w rozmowie o przyszłości uniwersalne wartości  w tym solidarność, subsydiarność i samorządność. Ważną rolę w bezpiecznym rozwoju pełnić będzie kultura, wychowanie i edukacja. Zagrożenia cywilizacyjne podpowiadają zaś potrzebę wspierania  mechanizmów budowy zasobów intelektualnych i społeczeństwa informacyjnego. Te założenia są bliskie ruchowi strażackiego. My także rozpoczęliśmy swoje pracy akcentując powyższe idee i wartości.

Konferencja odbyła się w historycznej Sali BHP. To tu 31 sierpnia 1980 r. podpisano porozumienia sierpniowe. Wspomniał o tym inaugurujący konferencję marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Zaakcentował, że wchodząc do Unii Europejskiej dostaliśmy szansę, którą umieliśmy wykorzystać. Gołym okiem widoczne są zmiany wokół dzięki unijnemu wsparciu. Strategia to szczególnie  określenie planów,  źródeł finansowania oraz jasne kompetencje. - Przed nami - akcentował marszałek- nowe wyzwania a w nich i zmiany demograficzne (starzenie się społeczeństwa, odpływ młodych talentów),  gwałtowny rozwój technologiczny, cyfryzacja, zmiany w obszarze bezpieczeństwa w tym istotne zmiany klimatyczne. Kluczowym czynnikiem rozwoju jest jakość kapitału społecznego jako kluczowego czynnika rozwoju, społeczna gospodarka rynkowa.  Inni dyskutanci zarysowali zebranym aktualne wyzwania globalne, europejskie i krajowe. Szczególnie zwrócono uwagę na zagrożenia wynikające z prognozowanych zmian klimatycznych, energetycznych  a także nowych technologii, robotyzacji. Z interesującym głosem wystąpił Christopher Todd dyrektor wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej. Apelował aby w naszym kraju położyć akcent na badania naukowe, innowacyjność i rozwój w nowe technologie. Ważny jest rozwój zrównoważony i inwestycje wobec grup słabo reprezentowanych (kobiety, bezrobotni, osoby starsze). Ważna jest solidarność i partycypacja szerokich grup w procesach decyzyjnych.

Częścią konferencji był panel dyskusyjny  z udziałem m.in. prezydenta miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, przedstawicieli samorządowców, działaczy gospodarczych, społecznych i uczelni. Na zakończenie konferencji Radomir Matczak dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego urzędu marszałkowskiego przedstawił tryb i harmonogram prac na projektem strategii. Uczestniczący w konferencji przedstawiciel Związku OSP RP  dr Marian Zalewski w rozmowie z marszałkiem województwa Mieczysławem Strukiem podziękował za  bliską współpracę a także zaprosił do współpracy w przygotowywaniu strategii Związku Florian 2050.

 MAZ

 

O Strategii na katowickiej konferencji

3 kwietnia tego roku w  Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się konferencja naukowa „Doskonalenie standardów BHP w różnych gałęziach przemysłu/gospodarki”.  Zorganizował ją Wydział Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

 W trakcie konferencji poinformowano m.in. o pracach nad strategią Związku OSP RP – Florian 50.

Konferencję otworzyli prof. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki – rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy oraz dr inż. Danuta Zwolińska – dziekan Wydziału Nauk Technicznych. Podczas konferencji przedstawiono szereg ogólnych i szczegółowych zagadnień praktycznych z obszaru BHP.  W szczególności przeanalizowano aspekty związane z :

  • zagrożeniami w środowisku pracy,
  • metodami pomiaru czynników szkodliwych w środowisku pracy,
  • nowymi trendami związanymi z aspektami w BHP,
  • profilaktyką  w miejscu pracy,
  • doskonaleniem stanu BHP w różnych gałęziach gospodarki,
  • polityką bezpieczeństwa pracy i dobrych praktyk,
  • nowymi trendami zarządzania BHP,
  • poprawą warunków BHP w firmach i zakładach przemysłowych.

I tak mgr Jacek Pagieła przedstawił teorię Heinricha jako narzędzie pomocne w  profilaktyce wypadkowej w miejscu pracy. Identyfikując i eliminując pojawiające się sytuacje niebezpieczne ograniczamy ilość wypadków i poważnych urazów. Aktualne wymagania dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy PN-ISO 45001:2018 przedstawił dr inż. Marcin Krauze. Podkreślenia wymaga wystąpienie prof. dr hab. inż. Marka Trombskiego b. wiceprezesa ZG ZOSP RP, który na przykładzie Kaliskich Zakładów  Przemysłu Terenowego ( produkującego strażackie hełmy) opisał doskonalenie standardów BHP w przedsiębiorstwach średniej i małej wielkości. Dr inż. Stanisław Bogacki omówił zastosowanie technik VR w szkoleniach operatorów maszyn górniczych. Na Śląsku jest to bardzo ważne zagadnienie. Nie dziwi więc ta tematyka. W Konferencji i  targach uczestniczyli także przedstawiciele ratownictwa górniczego. Jego historia sięga ponad 110 lat. Dr hab. inż. prof. Politechniki Śląskiej Bożena Szczucka- Lasota  omówiła temat wykorzystania metod chłodzenia bezmembranowego w transporcie a bezpieczeństwo pracy. Z kolei inż. Martyna Bała  skupiła się na zdolnościach manualnych pracowników użytkujących rękawice ochronne. Zespół naukowców na czele z prof. Markiem Roszakiem z Politechniki Śląskiej  przedstawił dylematy wyboru metody przy ocenie ryzyka zawodowego. Wspomaganie resuscytacji krążeniowo -  oddechowej przez zewnętrzny defibrylator automatyczny AED omówił Paweł Jarosz. O pracy na wysokościach i w ograniczonych przestrzeniach w kontekście regulacji prawnej i praktyki mówił dr inż. Rafał Henryk.  Mgr Andrzej Żukowski zaprezentował temat: wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania wg ISO 45001 wizytówką oraz wyrazem zaangażowania pracodawcy w utrzymaniu optymalnych standardów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. Uczestników konferencji zainteresował także temat bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze pojazdów elektrycznych i hybrydowych przedstawiony przez dr inż. Damiana Hadrysia. O komunikacji produktów BHP z użytkownikiem mówił mgr Mariusz Kuczera zaś o zmianach ludzkich zachowań – przyzwyczajeń w zakresie BHP, ppoż. i  ochrony środowiska  - mgr. Inż. Ryszard Stankiewicz.

W trakcie konferencji wystąpił także przedstawiciel Związku OSP RP dr Marian Zalewski, przewodniczący Zespołu ds. Strategii. Podziękował on na ręce obecnego i byłego rektora ( prof. Bogdan Mochnacki i prof. Marek Trombski)  kadrze naukowej z WSZOP w Katowicach oraz zebranym na konferencji za współpracę ze Związkiem OSP RP. Zaprosił wszystkich zebranych do zainteresowania się pracami nad strategią  Związku  - Florian 2050. Przedstawił też kierunki  i harmonogram prac. Wręczył prof. Markowi Trombskiemu wybitnemu działaczowi ruchu strażackiego, b. wiceprezesowi Związku,  monografię o ruchu strażackim ,, W jedności siła”. Pan Marek Trombski jest jednym z autorów monografii.

Konferencję zakończył wyjątkowy pokaz eksperymentalny odnoszący się do unikania zagrożeń związanych z używaniem cieczy palnych i substancji niebezpiecznych z prezentacją wiceprezesa firmy DENIOS Jacka Szczepanika. Było to swoiste wyjątkowe szkolenie nt. bezpiecznego obchodzenia się z materiałami niebezpiecznymi i o skutkach niewłaściwego obchodzenia się z nimi.

 Konferencja wywołała duże zainteresowanie. Wzięło w niej udział ok. 250 uczestników. Istotne było także i to, że obok w sali gdzie się ona odbywała, trwały Targi Bezpieczeństwa Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej, które cieszyły się nie mniejszym zainteresowaniem.

MAZ, fot. Kamil Niesłony

 

Bezpieczeństwo ruchu drogowego i ratownictwo

4 marca 2019 r. w Warszawie na stadionie PGE Narodowym odbyła się XVI Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo ruchu drogowego i ratownictwo. Infrastruktura, działania systemowe, nowoczesne rozwiązania”. Głównym celem konferencji było zwrócenie uwagi na działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i zintegrowanie współpracy wszystkich służb działających w obszarach bezpieczeństwa transportu, infrastruktury drogowej, ratownictwa, edukacji i prawa. W szczególności przedstawiciele szeregu instytucji prezentowali własne działania  na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dotyczy to  zmian w prawie o ruchu drogowym, wprowadzania nowoczesnych technologii do ratownictwa, działań profilaktycznych i edukacji w szkołach. Omawiano zagrożenia związane z nieodpowiedzialnym zachowaniem uczestników ruchu drogowego oraz negatywnym wpływem substancji psychoaktywnych na bezpieczeństwo ruchu drogowego.  Prezentowano przykłady dobrych praktyk w zakresie współpracy służb ratowniczych, mundurowych  i samorządów. Akcentowano potrzebę intensywnych szkoleń i nowoczesnego sprzętu dla służb mundurowych a zwłaszcza dla strażaków. 

 W konferencji wzięło udział ok. 200 osób w tym  przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, NIK-u, służb mundurowych, biznesu, nauk . Swoimi doświadczeniami podzielili się goście z Danii, Węgier i Stanów Zjednoczonych. Głos zabrał także Prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak, który ustosunkował się do wybranych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa.

Patronat Instytucjonalny Konferencji objęła Komisja Europejska – Przedstawicielstwo w Polsce i Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wraz z Polską Radą Resuscytacji. Organizatorem konferencji było Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.  Konferencji towarzyszyła wystawa nowoczesnych rozwiązań technicznych i sprzętu ratowniczego.