Stanowisko ZOSP RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

W dniu 4 kwietnia br. na posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Zmiana dotyczy wykluczenia ZOSP RP z procesu dystrybucji środków z zakładów ubezpieczeniowych i przekazanie ich w całości do Komendanta Głównego PSP.

Związek OSP RP złożył na ręce Marszałka Sejmu pana Marka Kuchcińskiego swoje stanowisko w tej sprawie, wktorym stwierdzono m.in.:

„Działając w imieniu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, w związku z wpłynięciem do Sejmu w dniu 16 marca 2017 r. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 1412; dalej określanego jako projekt ustawy), pragnę prosić Pana Marszałka o zapoznanie się ze stanowiskiem naszego Stowarzyszenia w sprawie niezgodności projektu ustawy z Konstytucją RP oraz ewidentnym brakiem uzasadnienia wprowadzania proponowanych zmian, w szczególności ewentualnego zastosowania normy art. 36 ust. 2 lub art. 36 ust. 3 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. (tekst jednolity z dnia 17 stycznia 2012 r. M.P. z 2012 r. poz. 32 z póź. zm.).

Po pierwsze, brak jest uzasadnienia merytorycznego do wprowadzania proponowanych w druku 1412 zmian ponieważ dotychczasowy stan regulacji bardzo dobrze sprawdził się w praktyce funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa. Ochotnicze Straże Pożarne finansowane są przede wszystkim ze środków samorządów gminnych przy wsparciu środkami publicznymi z budżetu państwa, środkami samorządu województw oraz dodatkowo środkami przekazywanymi przez towarzystwa ubezpieczeniowe (środki niepubliczne) za pośrednictwem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych wyłącznie na cele związane z ochroną przeciwpożarową. Rozwiązania te sprawdziły się w ponad 20 letniej praktyce działania nie tylko w akcjach ratowniczo gaśniczych ale także w sytuacjach klęsk żywiołowych.

Po drugie proponowane w druku 1412 zmiany ustawy o ochronie przeciwpożarowej wielokrotnie i w sposób rażący naruszają postanowienia Konstytucji RP, w szczególności projekt:

  1. jest niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ narusza zasadę ochrony praw słusznie nabytych,

  2. jest niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ narusza zasadę ochrony interesów w toku,

  3. jest niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ narusza zasadę ochrony zaufania obywatela do państwa,

  4. jest niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ narusza zasadę niedopuszczalności dokonywanie zmian obciążeń w zakresie danin publicznych w ciągu roku podatkowego,

  5. jest niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ narusza zasadę niedziałania prawa wstecz.

Szczegółowe argumenty prawne na poparcie powyżej przedstawionych tez zostaną przedstawione w dalszej części naszego stanowiska.

Po trzecie projekt w sposób zasadniczy narusza zasadę pomocniczości i fundamentalne prawa obywatelskie do zrzeszania się w samorządne stowarzyszenia. Ruch strażacki był i jest patriotyczny i aktywny w budowaniu Narodowej Wspólnoty. Ochotnicze Straże Pożarne powstawały jeszcze w czasach zaborów i stanowiły patriotyczne wspólnoty łączące Polaków wbrew polityce państw zaborczych zmierzającej do wynarodowienia i skłócenia Polaków. Zaborcy pozwalając na działanie OSP stanowczo sprzeciwiali się tworzeniu Związków Ochotniczych Straży Pożarnych upatrując w takiej działalności zagrożenia dla państw zaborczych (tylko w zaborze austro-węgierskim wyrażono zgodę na powołanie regionalnego Związku straży we Lwowie pod koniec XIX wieku). Po odzyskaniu niepodległości we wrześniu 1921 roku powołany został Główny Związek Straży Pożarnych RP zrzeszający OSP z całej Polski – prezesem został Bolesław Chomicz.

Po drugiej wojnie światowej rozpoczęto odbudowywanie samorządu strażackiego, podjął się tego zadania ponownie Bolesław Chomicz. Jednakże w październiku 1949 roku władze komunistyczne rozwiązały Związek. Po 1956 roku umożliwiono ograniczoną działalność Związku Ochotniczych Straży Pożarnych ale pozbawiono Związek dorobku materialnego.

Dopiero po zmianie systemu i przyjęciu w 1991 roku ustawy o ochronie przeciwpożarowej w następnym roku możliwe było odbudowanie samorządnego i suwerennego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

ZOSP RP zrzesza obecnie ponad 16 000 OSP i jest tworzony przez przedstawicieli jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Przedstawicielami OSP są osoby reprezentujące najróżniejsze poglądy, zawody, środowiska połączone wspólną misją działania dla człowieka w potrzebie zawartą w odwiecznym strażackim przesłaniu „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Propozycje zmian ustawy zawarte w druku 1412 w sposób drastyczny i nieuzasadniony naruszają suwerenność strażackiego samorządu.”

Pełny tekst stanowiska ZOSP RP złożonego do Marszałka Sejmu

Stanowisko to, na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych przedstawił Prezes ZG ZOSP RP druh Waldemar Pawlak.

Wystąpienie Prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka na posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

Relacja z posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych do obejrzenia:

Posiedzenie komisji część pierwsza 2017-04-04 od 16.00 do 17.00

Posiedzenie komisji część druga 2017-04-04 od 20.00 do 21.19