Spotkanie z przedstawicielami Republiki Mołdawii

W poniedziałek, 7 czerwca o godzinie 15:00, Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP gen. brygadier w st. spocz. dr h.c. Wiesław Leśniakiewicz, Członek Prezydium ZG ZOSP RP druh Zbigniew Kaliszyk, dr Marian Zalewski, druh Krzysztof Szelągowski oraz Amb. Krzysztof Paturej, Prezes i inicjator Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego w Polsce (ICCSS) wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Delegatury Generalnego Inspektoratu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii.

Stronę mołdawską reprezentowali: Generał Mihail Harabagiu – szef Głównego Inspektoratu ds. Sytuacji Kryzysowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Mołdawii (IGSU) oraz przedstawiciele kierownictwa resortu: Pan Dorin Matveev, Pan Ghenadie Cuciuc i Pan Sergiu Junea.

Spotkanie było częścią kilkudniowej wizyty studyjnej mającej na celu wzmocnienie współpracy z polską ochotniczą strażą pożarną; podpisanie umowy dwustronnej pomiędzy Inspektoratem a ICCSS o współpracy na rzecz wzmocnienia ochrony ludności; omówienie warunków współpracy w ramach nowego międzynarodowego Konsorcjum w celu opracowania propozycji projektu EUROMED-REACT dla Unii Europejskiej; spotkanie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz międzynarodowy rozwój Krajowego Ośrodka Szkolenia.

Gen. brygadier dr h.c. Wiesław B. Leśniakiewicz poinformował gości o historycznych i współczesnych doświadczeniach ZOSP RP. Wskazał na przedsięwzięcia związane ze stuleciem zorganizowanego ruchu strażackiego. Poinformował o działaniach związanych z pracami nad strategią Związku OSP RP Florian 2050. Podkreślił wagę współpracy międzynarodowej i potrzeby pogłębiania wymiany doświadczeń oraz bieżącej i długofalowej współpracy w ramach rozwoju wolontariatu ochotniczego OSP na terenie Mołdawii.

Generał Mihail Harabagiu zaprezentował funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w Mołdawii. Wspomniał o dotychczasowych formach współpracy z ruchem strażackim w Polsce. Wyraził nadzieję na jej kontynuowanie i rozwój w najbliższym czasie. W Mołdawii inicjowane są prace nad rozwojem i upowszechnianiem ochotniczych straży pożarnych. Stąd pozyskanie informacji o historii i doświadczeniach ochotniczego pożarnictwa w Polsce jest bardzo cenne i oczekiwane.

Dr Marian Zalewski, Przewodniczący Zespołu ds. Strategii Związku OSP RP, uwypuklił historyczny dorobek Związku obchodzącego w bieżącym roku jubileusz stulecia zjednoczonego ruchu strażackiego. Przybliżył członkom delegacji prace Związku w ramach strategii FLORIAN 2050 oraz omówił założenia i kierunki realizowanych prac.

W ramach spotkania druh Zbigniew Kaliszyk przedstawił prezentację poświęconą historii i strukturze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Omówił zadania Związku oraz działania realizowane na rzecz jednostek OSP oraz ochrony ludności. Przedstawił statystyki pokazujące rozwój Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce oraz ich przygotowanie do działań ratowniczo-gaśniczych, a także omówił poza-ratownicze działania realizowane przez jednostki OSP na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

Goście otrzymali publikacje Związku OSP RP: Album W jedności siła Bogu na chwalę ludziom na pożytek, komplet tomów Analizy Strategiczne Florian 2050 oraz egzemplarze czasopisma Strażak.