Pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ws. uwag złoszonych przez ZOSP RP do projektu ustawy o OSP

17 sierpnia 2021r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Maciej Wąsik wystosował na ręce Prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka pismo odnoszące się do uwag zgłoszonych przez ZOSP RP do projektu ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych.
W konstatacji ogólnej Pan Minister zauważa m.in., że głównymi celami przygotowania projektu ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych były m.in:
1) umieszczenie w jednym akcie prawnym rozproszonych uregulowań prawnych dotyczących relacji zachodzących pomiędzy niezależnym stowarzyszeniem jakim jest każda OSP, konstytucyjnie niezależnym samorządem terytorialnym, a administracją rządową, reprezentowaną przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej;
2) przyznanie długo oczekiwanych świadczeń, w szczególności świadczenia ratowniczego,
3) przeniesienie dotychczasowych uregulowań prawnych dotyczących OSP z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która powinna być ustawą ustrojową, bez określania zasad funkcjonowania jakiejkolwiek jednostki ochrony przeciwpożarowej.
4) zmiana formy i zakresu finansowania OSP w odniesieniu do świadczeń obejmujących wszystkich strażaków OSP, szkolenia, uzyskiwania przez strażaków OSP kwalifikacji niezbędnych do utrzymania gotowości operacyjnej,

Następnie Pan Minister odniósł się do uwag szczegółowych.

Pismo Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji