Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na Mazowszu

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 2057/304/17 z dnia 27 grudnia 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2018 r. w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Najważniejsze terminy:

  • Składanie ofert: od 4 stycznia do 9 lutego 2018 r.

  • Złożenie potwierdzenia złożenia oferty: do 12 lutego 2018 r.

  • Wyniki oceny formalnej: od 16 do 20 kwietnia 2018 r.

  • Rozstrzygnięcie konkursu: 22 maja 2018 r.

  • Zadania mogą być realizowane w terminie: od 22 maja 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadań wynosi 2 600 000,00 zł.

 

RODZAJE ZADAŃ, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ DOFINANSOWANE:

Zadanie nr 1 – Patriotyzm

Projekty upamiętniające wydarzenia historyczne, miejsca lub sylwetki osób, które w sposób szczególny zapisały się na kartach historii regionu.

Inicjatywy mające na celu podtrzymywanie oraz krzewienie wartości i tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, a także rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej. Upamiętnienie osób i miejsc zasłużonych dla Mazowsza.

Zadanie nr 2 – Kultura puka do drzwi

Wsparcie dla projektów przełamujących wykluczenie z kultury, likwidujących tzw. białe plamy na mapie kulturalnej województwa poprzez inicjowanie działań kulturalnych bezpośrednio w środowiskach lokalnych. Oferent powinien potwierdzić fakt niskiej dostępności mieszkańców do kultury na danym obszarze odpowiednimi danymi. Statystyki na temat dostępu do kultury na terenie regionu znajdują się np. w Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015-2020.

Przełamywanie wykluczenia terytorialnego z kultury, likwidowanie tzw. białych plam na mapie kulturalnej województwa poprzez inicjowanie działań kulturalnych bezpośrednio w środowiskach lokalnych.

Zadanie nr 3 – Kultura łączy pokolenia

Wsparcie dla projektów kulturalnych świadomie łączących uczestnictwo w kulturze przedstawicieli różnych grup wiekowych.

Projekty mające za zadanie przełamywanie barier pokoleniowych w kulturze, poprzez odpowiedzialne aktywne włączanie w nie różnych grup wiekowych.

Zadanie nr 4Kultura buduje spójność

Wsparcie dla realizacji artystycznych, projektów animatorskich, dokumentacyjnych i wystawienniczych, łączących w sobie wysoką wartość artystyczną ze skutecznym przełamywaniem wykluczenia.

Inicjatywy zmierzające do włączenia twórczości artystycznej w odbudowywanie spójności społecznej w województwie mazowieckim. Ich celem jest skuteczne przełamywanie wykluczenia poprzez projekty o wysokiej wartości artystycznej.

Zadanie nr 5 – Zabytki i muzea – żywe atrakcje

Projekty mające na celu włączenie dziedzictwa kulturowego – zasobów muzealnych oraz zabytków – w żywy obieg kultury i współczesne życie regionu, m.in. poprzez wkomponowanie ich w programy, edukacyjne, społeczno-animacyjne.

Projekty promujące takie formy oraz koncepcje opieki nad dziedzictwem kulturowym – zasobami muzealnymi i zabytkami, które zbudują wokół dziedzictwa żywą atrakcyjność, wkomponowaną w programy turystyczne, promocyjne, edukacyjne, społeczno-animacyjne lub aktywizacyjno-gospodarcze.

Zadanie nr 6 – To także nasze dziedzictwo

Projekty, których celem jest włączanie w żywy obieg kultury wątków dziedzictwa kulturowego regionu, które zostały zapomniane lub są szczególnie narażone na zapomnienie.

Inicjatywy kulturalne mające na celu:

  • podtrzymywanie w żywej formie elementów tradycji kulturowej regionu, szczególnie nakierowane na dbałość o ocalenie ginących wątków tradycji (np. warsztaty ginących zawodów, przeglądy regionalne itp.),

  • wartościowe przetwarzanie wątków tradycji kulturowej regionu w realizacje artystyczne adresowane do współczesnego odbiorcy,

  • przywracanie dziedzictwa grup etnicznych, narodowości, wspólnot religijnych, środowisk społecznych i zawodowych, które stały się nieobecne w krajobrazie społecznym współczesnego województwa mazowieckiego i nie mogą same zaopiekować się pamiątkami swojej historii, a także działania nakierowane na upowszechnianie dziedzictwa historycznego.

Zadanie nr 7 – Kultura zaprasza

Projekty artystyczno-animacyjne lub artystyczno-edukacyjne, prezentujące w ciekawy sposób realizacje artystyczne na wysokim poziomie poza budynkami instytucji artystycznych, „wychodzące do ludzi”. Zaproszenie nowych grup publiczności do trwałego, a nie tylko incydentalnego kontaktu ze sztuką.

Projekty służące „wyjściu” sztuki z gmachów instytucji i jej ciekawej prezentacji szerokiemu gronu odbiorców, dotychczas mającemu jedynie incydentalny kontakt z działalnością artystyczną. Wspierane będą projekty na wysokim poziomie artystycznym.

Zadanie nr 8 – Kultura podniebna – kultura podziemna

Projekty artystyczne lub artystyczno-animacyjne, realizujące ciekawe kooperacje twórcze pomiędzy tzw. kulturą wysoką, a kulturą alternatywną.

Inicjatywy polegające na twórczym łączeniu projektów artystycznych z zakresu tzw. kultury wysokiej z kulturą alternatywną.

Zadanie nr 9 – Niech nas poznają

Projekty artystyczno-edukacyjne i animacyjno-kulturalne nastawione na ciekawą prezentację swej tożsamości odbiorcom spoza danej grupy, przełamywanie stereotypów w postrzeganiu danej grupy.

Projekty mające na celu promowanie wzajemnego poznawania się grup odmiennych kulturowo poprzez działalność artystyczno-edukacyjną oraz animacyjno-kulturalną. Podejmowane inicjatywy powinny w ciekawy sposób prezentować tożsamość środowisk poczuwających się do odrębności kulturowej. Ich odbiorcą powinny być społeczności, co do których można mieć uzasadnione przypuszczenie, że kultywują stereotypy na temat grupy, jaka zamierza się zaprezentować.

Zadanie nr 10Kto ty jesteś?

Projekty promujące dialog artystyczny jako narzędzie przełamywania wzajemnych stereotypów między środowiskami i grupami społecznymi.

Inicjatywy promujące dialog artystyczny jako narzędzie przełamywania wzajemnych stereotypów między środowiskami i grupami społecznymi postrzeganymi jako kulturowo wzajemnie na siebie zamknięte.

Zadanie nr 11 – Wokół wspólnoty

Projekty mające na celu tworzenie poczucia wspólnoty ponad różnorodnością pojedynczych ludzi, których efektem będzie budowanie wspólnoty: zróżnicowanej kulturowo i spojonej poczuciem dobra wspólnego ponad tym zróżnicowaniem.

Projekty artystyczne, edukacyjno-kulturalne oraz animacyjne formułujące na nowo pojęcie wspólnoty w kontekście współczesności województwa mazowieckiego.

Zadanie nr 12 – 100 lecie Niepodległości Polski

Projekty o charakterze kulturalno-edukacyjnym włączające lokalne społeczności w upamiętnienie osób oraz wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, szczególnie w aspekcie historii, pamięci i tradycji rodzinnej, lokalnej oraz regionalnej.

W ramach powyższego zadania wspierane będą projekty upamiętniające osoby oraz wydarzenia, które przyczyniły się do odrodzenia niepodległej Polski oraz ostatecznego ukształtowania jej granic na przełomie lat 1920-1921.

Zadanie nr 13 – 20-lecie Samorządu Województwa

Projekty o charakterze kulturalno-edukacyjnym realizowane na terenie województwa mazowieckiego, promujące ideę samorządności oraz jej znaczenia dla budowy tożsamości regionalnej i spójności społecznej.

Projekty promujące ideę samorządności oraz jej znaczenia dla budowy tożsamości regionalnej i spójności społecznej w województwie mazowieckim.

Zadanie nr 14 – Mazowieckie klastry kreatywne

Projekty dotyczące analizy potencjału województwa do tworzenia klastrów kreatywnych. Wsparcie dla badań, ekspertyz, biznes-planów określających zasadność/potrzebę powstawania tego typu partnerstw i sieci na Mazowszu.

Działania mające na celu weryfikację stanu, potencjału, możliwości oraz tendencji sektora kreatywnego oraz sektora kultury w zakresie tworzenia w województwie mazowieckim klastrów kreatywnych.

Zadanie nr 15 – Wyobraźnia i wiedza

Projekty łączące kulturę oraz naukę kreujące innowacje naukowe i artystyczne. Inicjatywy wspierające nawiązywanie partnerstw i tworzenie projektów łączących naukę z działalnością artystyczną/kulturalną.

W trakcie oceny merytorycznej premiowane będą projekty spełniające kryteria związane ze specyfiką zadania konkursowego, wskazane w karcie oceny merytorycznej.

 

ZASADY SKŁADANIA OFERT:

Oferent może złożyć nie więcej niż 2 oferty w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 30 000,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym. Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które znajdują się na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

 

Więcej informacji oraz formularze wniosków znajdziemy na stronie bip.mazovia.pl