Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. dolnośląskiego przed III Zjazdem Wojewódzkim - 30 czerwca 2012 r.

      III Zjazd Delegatów Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. dolnośląskiego odbędzie się w dniu 30 czerwca 2012 r. w miejscowości Miękinia w hali sportowo-widowiskowej przy ul. Szkolnej 1. Udział w nim wezmą delegaci, przedstawiciele, ustępujące władze  i zaproszeni goście.
II Zjazd Wojewódzki ZOSP RP obradujący w dniu 02.06.2007 r. w Sobótce zatwierdził 45 osobowy skład Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa dolnośląskiego, w tym 40 przedstawicieli z oddziałów powiatowych i 5 osób z organizacji współpracujących   ze Związkiem.
Na pierwszym konstytucyjnym posiedzeniu wybrano Prezesa i członków Prezydium. Funkcję Prezesa Zarząd powierzył ponownie druhowi Wacławowi Dziendzielowi.
 
1. Oddziały Związku OSP RP województwa dolnośląskiego
 
Oddział Województwa Dolnośląskiego posiada 26 oddziałów powiatowych (w tym 2 posiadające osobowość prawną) i 145 oddziałów gminnych (w tym 2 posiadające osobowość prawną). Oddziały powiatowe i gminne prowadzą wyłącznie działalność statutową, finansowaną ze składek członkowskich i darowizn.
Oddziały posiadające osobowość prawną to: Oddział Powiatowy w Jeleniej Górze, Oddział Powiatowy w Legnicy; Oddział Gminny w Rudnej i Oddział Gminny Stroniu Śląskim. Osobowość prawna oddziałów oznacza ich samodzielność w kwestiach finansowych i nakłada na te oddziały obowiązek sprawozdawczości finansowej przed właściwym terytorialnie urzędem skarbowym. Związek nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania finansowe ani obowiązki podatkowe tych oddziałów. Bez względu na posiadanie, bądź nie posiadanie osobowości prawnej przez oddziały realizowanie postanowień Statutu Związku obowiązuje wszystkich.
Oddziały powiatowe i gminne, tak jak i Oddział Wojewódzki nie posiadają swoich baz lokalowych. Pomoc w tym zakresie uzyskujemy od  komendantów Państwowej Straży Pożarnej, starostw powiatowych i urzędów gmin. Takie usytuowanie w środowisku przyczynia się do zacieśniania współpracy strażaków ochotników ze strażakami zawodowymi oraz samorządami terytorialnymi. Troską Oddziału Wojewódzkiego było wspieranie aktywności wszystkich oddziałów poprzez stałe kontakty działaczy Związku szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Udzielano oddziałom Związku i OSP niezbędnej pomocy w rozwiązywaniu wielu problemów oraz upowszechnianiu inicjatyw i doświadczeń. 
Aktywność działaczy szczebla gminnego i powiatowego przejawia się współpracą z samorządami lokalnymi, praca w radach gmin i powiatów oraz pełnieniem innych funkcji przynoszących wymierne korzyści dla Związku i OSP.
 
2. Stan organizacyjny Związku OSP RP województwa dolnośląskiego
 
Od szeregu lat obserwujemy systematyczne zmniejszanie się liczby OSP. Działacze ochotniczego pożarnictwa sygnalizują, że w wielu gminach są tendencje do likwidacji OSP.  Ten stan wynika ze względów ekonomicznych samorządów gminnych, które nie posiadają wystarczających środków finansowych na utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych. Trzeba jednak przypomnieć w tym miejscu, że Ochotnicze Straże Pożarne są najtańszą formą zapewnienia bezpieczeństwa ludności na terenie  gminy, zaś członkowie OSP są zawsze gotowi do wykonywania trudnych zadań. Najlepszym egzaminem dla strażaków ochotników są działania ratownicze prowadzone podczas powodzi i  kataklizmów, po których otrzymują podziękowania od poszkodowanych oraz całego społeczeństwa.
Obserwujemy też znaczne zmniejszenie się ilości młodzieżowych drużyn pożarniczych co źle rokuje na przyszłość ochotniczego pożarnictwa. Z naszych szeregów odchodzą druhowie, którzy osiągnęli wiek emerytalny i nie zawsze znajdują się młodsi, i chętni do pracy społecznej.
Wzrost ilości członków JOT to bardzo istotny czynnik mający wpływ na działalność operacyjną ochotniczych straży pożarnych. Zwiększenie stanów osobowych daje gwarancję, że na alarm przybędzie niezbędna ilość ratowników.
 
 Stany ilościowe OSP wg systemu OSP
 
Lp.
Wyszczególnienie
2007
2011
1.     
Liczba OSP
742
723
2.     
Liczba członków OSP
17940
21925
3.     
Liczba członków OSP w wieku 18 – 65 lat
15948
16810
4.     
Liczba członków wspierających
1393
1498
5.     
Liczba OSP w KSRG
182
207
6.     
Liczba drużyn pożarniczych MDP
573
371
7.     
Liczba członków MDP w tym:                  chłopcy
3470
3117
dziewczęta
1296
1347
 
Z zestawienia wynika, że liczba strażaków w OSP wzrosła w stosunku do 2007 roku o 3985 osób.
 
3. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
 
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom" jest stałym elementem naszej działalności prewencyjnej wśród młodzieży szkolnej. Organizowanie wojewódzkich eliminacji w różnych miejscowościach województwa spowodowało większe zainteresowanie Turniejem wśród dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów.
 W minionej kadencji eliminacje wojewódzkie odbyły się w następujących miejscowościach:
2007 r.  - Wrocław, zwiedzanie Panoramy Racławickiej
2008 r.  - Legnica, zwiedzanie Huty Miedzi Legnica
2009 r.  - Miękinia, pow. Środa Śląska, zwiedzanie Skarbu Średzkiego
2010 r.  - Kowary, pow. Jelenia Góra, zwiedzanie Parku Miniatur Zabytków  Dolnego Śląska w Kowarach
2011 r.  - Kliczków pow. Bolesławiec, zwiedzanie zamku Kliczków.
 
4. Obozy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
 
Wakacyjne obozy dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych były współorganizowane z Oddziałem Powiatowym ZOSP RP w Legnicy i w  Kamiennej Górze. W czasie obozów młodzież zdobyła umiejętności i wiedzę z zakresu ratownictwa. Podczas obozów było prowadzane szkolenie dla dowódców Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Celem obozów było również wdrażanie i doskonalenie znajomości regulaminu zawodów sportowo-pożarniczych MDP wg CTIF.
Zubożenie społeczeństwa w znacznym stopniu ogranicza udział młodych w takiej formie szkolenia. Ogółem w minionej kadencji zorganizowano 7 obozów MDP, w których uczestniczyło 1576 osób.
 
5. Współpraca OW ZOSP RP woj. dolnośląskiego z organizacjami zagranicznymi
 
W dniu 04.07.2008 r. w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu w obecności Pana Zdzisława Średniawskiego Wicewojewody Dolnośląskiego i Pana Tadeusza Draba WicemarszałkaWojewództwa Dolnośląskiego nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP i Saksońskiego Związku Strażaków. W imieniu Oddziału Wojewódzkiego  ZOSP RP porozumienie podpisał Wacław Dziendziel Prezes OW natomiast w imieniu Saksońskiego Związku Strażaków Siegfried Bossack Przewodniczący Związku.
Zawarte porozuminie zainicjowało wspólne realizowanie zadań mających na celu wymianę doświadczeń, podnoszenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, prowadzenie wspólnych szkoleń, konkursów i zawodów strażackich. Od  dnia popisania porozumienia o współpracy przeprowadzono wiele spotkań zarówno w Polsce jak i w Niemczech.Najważniejsze zadania realizowane wspólnie ze strażakami Saksonii to:
  • udział polskich drużyn OSP w zawodach organizowanych przez Saksoński Związek Strażaków,
  • coroczny konkurs plastyczny organizowany dla dzieci i młodzieży z Dolnego Śląska i Saksonii,
  • konkurs fotograficzny organizowany od 2011 r.,
  • udział przedstawicieli Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. dolnośląskiego w Zjazdach Delegatów Saksońskiego Związku Strażaków,
  • udział przedstawicieli Saksońskiego Związku Strażaków w Zjazdach Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. dolnośląskiego,
  • udział przedstawicieli Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krajowym Kongresie Pożarnictwa w Lipsku organizowanym raz na 10 lat.
  • wzajemne wizyty strażackich orkiestr i ich koncerty
Współpraca  Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. dolnośląskiego z Saksońskim Związkiem Strażaków umacnia więzi, rozwija kontakty i działa na rzecz integracji europejskiej. Pozwala wymieniać doświadczenia i przejmować dobre wzorce służące lepszej pracy strażaków.