Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. podlaskiego przed III Zjazdem Wojewódzkim

Obrady III Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podlaskiego planowane są na dzień 25 maja 2012 r. na godz. 1000 w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Knieja” w Rajgrodzie. Weźmie w nich udział 148 delegatów i 44 przedstawicieli reprezentujących Oddziały Powiatowe Związku OSP RP, ustępujące władze, zaproszeni goście. Zjazd podsumuje i oceni mijającą kadencję, wybierze nowe władze oraz przyjmie Uchwałę Programową na lata 2012-2017.

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podlaskiego
w swych strukturach skupia 736 Ochotniczych Straży Pożarnych zrzeszonych w 103 Oddziałach Gminnych i 14 Oddziałach Powiatowych Związku OSP RP. Na Podlasiu w OSP zrzeszonych jest ponad 20 tys. członków ogółem. W czasie kadencji nastąpił blisko 19% wzrost ich ilości, w tym 6% wzrost członków czynnych do 15824 na koniec kadencji.

172 jednostki OSP są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

W okresie kadencji 2007-2011 w województwie podlaskim zanotowano ogółem
20 761 pożarów oraz 35 456 miejscowych zagrożeń. 152 326 strażaków OSP wzięło udział
w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Rok 2007 dla Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP był rokiem szczególnym, gdyż 15 lipca nadano sztandar Oddziałowi Wojewódzkiemu Związku OSP RP.

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Białymstoku w 2008 r. podjął decyzję
o ustanowieniu odznaki honorowej trzystopniowej, będącej wyrazem uznania szczególnych zasług dla funkcjonowania i rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa na terenie województwa podlaskiego. Zarząd Główny Związku OSP RP Uchwałą Nr 24/VI/2009 w dniu 12.03.2009 r. przyznał prawo ustanowienia i nadawania Odznaki Honorowej „Podlaski Krzyż Floriański” Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podlaskiego.

Ochrona przeciwpożarowa to zadanie własne gminy, stąd rokrocznie z budżetu gmin

wydatkowane są środki na utrzymanie działalności operacyjnej straży pożarnych. Nakłady gmin w wydatnym stopniu wspierane były dotacjami ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, firm ubezpieczeniowych, Urzędu Marszałkowskiego oraz Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (za pośrednictwem Związku OSP RP). Łącznie wysokość środków finansowych z przeznacze-niem na dotacje dla OSP w okresie kadencji wyniosła 9 062 600,00 zł. Dzięki wspomnianym dotacjom Ochotnicze Straże Pożarne mogły zakupić sprzęt i umundurowanie, a także 35 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych, podnosząc tym samym poziom bezpieczeństwa ratowników i mieszkańców lokalnych gmin.

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP wspólnie z Wojewódzkim Funduszem  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i Urzędem Marszałkowskim realizował program „Poprawa efektywności działań ratowniczych prowadzonych w województwie podlaskim podczas likwidacji pożarów oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych, katastrof
i innych zdarzeń o charakterze chemiczno-ekologicznym”.

W okresie kadencji w wyniku rotacji i zakupu sprzętu w Państwowej Straży Pożarnej oraz
z innych źródeł, pozyskano dla jednostek OSP łącznie 443 pojazdy, w tym:

− gaśnicze – 99,

− specjalne – 75,

− pomocnicze – 269 (motocykle, landrowery itp.).

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP oprócz działalności statutowej organizował niżej wymienione przedsięwzięcia służące popularyzacji ochrony przeciwpożarowej
i działalności OSP:

-         szkolenia członków OSP, działaczy Związku OSP RP,

-         szkolenia teoretyczne i praktyczne sędziów i trenerów drużyn,

-         narady z pracownikami Urzędów Gmin, władzami samorządowymi,

-         turnieje wiedzy pożarniczej,

-         konkursy plastyczne,

-         konkursy kronik,

-         przeglądy wojewódzkie i regionalne orkiestr dętych i zespołów scenicznych,

-         zawody sportowo-pożarnicze OSP i MDP,  w 2008 r. mistrzostwo Polski zdobyła MDP dziewczęca z Milejczyc i na kolejnych zawodach w 2010 r. obroniła tytuł

-         obozy szkoleniowo-wypoczynkowe, w których w okresie kadencji wzięło udział 738 uczestników,

-         imprezy promujące wizerunek ochotniczego pożarnictwa.

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP był partnerem dla Stowarzyszenia EUROPARTNER Akademickiego Klubu Integracji Europejskiej w Białymstoku przy realizacji projektów „Nowe kwalifikacje – Nowe możliwości” i „Kompetencje drogą do sukcesu”. W ramach projektów zrealizowano 8 kursów kwalifikacyjnych i przeszkolono 206 mieszkańców województwa podlaskiego mających problemy oraz trudności z integracją zawodową i społeczną w tym 57 strażaków w zakresie „Szkolenie z zakresu obsługi pił mechanicznych do ścinki drzew wszystkie typy kl. III”. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rok 2011 był dla naszej organizacji wielkim wydarzeniem, gdyż był to rok obchodów

90-lecia powołania Związku (1921 – 2011). Wojewódzkie obchody jubileuszu 90-lecia powstania Związku OSP RP odbyły się w Amfiteatrze Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu
w dniu 7 sierpnia 2011 r. Spotkanie jubileuszowe strażaków województwa podlaskiego rozpoczęło się mszą w Kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej. W mszy udział wzięły poczty sztandarowe OSP i Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP oraz orkiestra dęta Ciechanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu pod dyrekcją Tadeusza Stańczyka, która później rozpoczęła spotkanie okolicznościowe w amfiteatrze. Dalszą część uroczystości uświetniała Orkiestra działająca przy OSP Sejny pod kierownictwem Józefa Żukowskiego. Następnie
dr Janusz Gmitruk z Komisji Historycznej Zarządu Głównego Związku OSP RP przedstawił rys historyczny Związku OSP RP. Podczas spotkania wręczono również odznaczenia resortowe i związkowe strażakom oraz osobom współpracującym z Oddziałem Wojewódzkim Związku OSP RP. Była to okazja do radości i dumy z przynależności do organizacji od lat niezmiennie cieszącej się największym zaufaniem i sympatią.