OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Państwa udział w wydarzeniu „Zbiórka ZOSP RP na 100-lecie odzyskania niepodległości” wiąże się z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP z siedzibą w Warszawie, przy ul. Oboźnej 1, zwany dalej również "ADO".

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

a) listownie: ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa;

b) telefonicznie: (22) 509 50 50.

 

Inspektor ochrony danych.

Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez ADO Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email iod@zosprp.org.pl.

 

Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji art. 11 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych tj. w celu monitorowania zachowania uczestników imprez masowych, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa przez organizatora, a także w celach informacyjnych.

 

Wizerunek uczestników.

Państwa wizerunek, będący daną osobową, może być przetwarzany przez ADO zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. gdy Państwa wizerunek stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Wizerunek może być następnie wykorzystany na następujących polach eksploatacji: techniki drukarskie, zapis magnetyczny oraz publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Uczestnicy wydarzenia niniejszym wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku na powyższych polach eksploatacji pod warunkiem, że nie będzie to godziło w ich dobre imię.

 

Przesłanka legalizująca.

Przesłanką zgodnego z prawem przetwarzania Państwa wizerunku będącego daną osobową jest uzasadniony interes ADO.

 

Odbiorcy danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

 

Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres 5 lat od zakończenia pełnienia przez Państwa roli członka Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

 

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).