KORONAWIRUS

Wytyczne Prezesa ZG ZOSP RP o udziale OSP w działaniach związanych z zagrożeniem pandemią SARS Cov-2

Sytuacja w naszym kraju jest bardzo poważna. W związku z zagrożeniem pandemią Koronawirusem SARS-Cov-2 bardzo ważne aby każdy wykonywał swoje obowiązki z najwyższą starannością.
Dla strażaków ochotników a szczególnie ratowników uczestniczących w akcjach najważniejszym zadaniem jest ratowanie życia i zdrowia ludzi. Działania ratownicze należy prowadzić zgodnie z najwyższymi standardami, w szczególności dotyczy to działań przeciwpożarowych, wypadków drogowych i innych gdzie zagrożone jest życie ludzi.

W sprawach dotyczących osób chorych na koronawirusa COVID-19 co do zasady OSP prowadzą działania zabezpieczające, wspierające i prewencyjne. Właściwe działania prowadzą wyspecjalizowane i odpowiednio wyposażone jednostki ochrony zdrowia. Bezpośredni udział w akcjach jednostki OSP podejmują w sytuacji dysponowania odpowiednimi środkami ochrony osobistej na wyraźną dyspozycję właściwego stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej.

W przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u osób ratowanych należy niezwłocznie poinformować właściwy    powiatowy inspektorat sanitarny (albo stanowisko kierowania PSP) i zastosować się do zaleceń. Należy podjąć w miarę możliwości działania minimalizujące zagrożenie dla ratowników.

Gdyby zaistniał stan nadzwyczajnej konieczności - katastrofa, wypadek, pożar - gdy zagrożone byłoby życie wielu ludzi należy bezwarunkowo przystąpić do akcji ratowniczej nie zważając na ryzyka i zagrożenia związane z możliwością zachorowania.

Ze strażackim pozdrowieniem

Waldemar Pawlak
Prezes ZG ZOSP RP


Wytyczne dla OSP w KSRG w związku z COVID-19

Wobec wielu pytań o zasady udziału jednostek OSP w działaniach ratowniczych, ponownie podkreślam OSP uczestniczą w działaniach ratowniczych w zakresie określonym w ustawie o ochronie przeciwpożarowej.
Działania rządu i wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego Minister Zdrowia prowadzi na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Dodatkowo przedstawiam szczegółowe zasady działania jednostek ochrony przeciwpożarowej w zakresie ratownictwa chemicznego i zasady działań w przypadku zagrożenia chorobami szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi.

Dotyczy to działań jednostek PSP w zakresie WSPOMAGAJĄCYM działania właściwych służb odpowiedzialnych za ochronę zdrowia publicznego.


Zasady-postępowania-jednostek-PSP-wprzypadku-wystąpienia-podejrzenia-zagrożenia-chorobami-szczególnie-niebezpiecznymi-i-wysoce-zakaźnymi-_BIOHAZARD.

https://www.straz.gov.pl/download/1855 zasady działania jednostek ochrony przeciwpożarowej w zakresie ratownictwa chemicznego.
UWAGA skrót PIS oznacza właściwy Państwowy Inspektorat Sanitarny (powiatowy, wojewódzki, graniczny, krajowy).


Działania Państwowej Straży Pożarnej wspomagające profilaktykę koronawirusa COVID-19

Wszystkie działania, które od kilku dni prowadzi Państwowa Straż Pożarna w zakresie zwalczania zagrożenia koronawirusem mają charakter wspomagający działania innych służb i instytucji.

Zabezpieczenie osobiste ratowników PSP wynika z rekomendacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA oraz zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia WHO.

Minimalne wyposażenie ochronne strażaka składa się z: kombinezonu ochronnego kategorii III (typ 3B lub 4B), gogli lub okularów ochronnych, maseczek filtrujących typu FFP2 lub FFP3, rękawic nitrylowych lub w przypadkach szczególnych maski pełnotwarzowej z filtropochłaniaczem.

Działania PSP w tym zakresie są realizowane pod nadzorem lub w uzgodnieniu z Państwową Inspekcją Sanitarną MSWiA na danym terenie. Obecnie główne działania realizowane są przez  strażaków w wyznaczonych  punktach kontrolnych na przejściach granicznych i polegają na wykonywaniu pomiarów temperatury osób podróżujących. W ciągu doby ponad 400 strażaków wykonuje pomiary u ponad 40 tys. podróżnych. Dodatkowo przy wyznaczonych przez wojewodów szpitalach, PSP udostępniła 56 namiotów, które stanowić mają przyszpitalne polowe izby przyjęć. Pracuje tam ponad 350 strażaków.

Źródło: kgpsp.gov.pl

Użyteczne linki:

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego MSWiA dla Policji, Straży Granicznej, PSP ……………… w sprawie postępowania funkcjonariuszy i pracowników mających kontakt z osobami podejrzanymi o zakażenie:
http://zosprp.pl/files/news/1264/WytyczneGIS_MSWiAz28.02.2020 _koronawirus.pdf
Co musisz wiedzieć o koronawirusie? gov.pl/web/koronawirus
Zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla seniorów: bit.ly/zaleceniaGIS
Alert RCB – ostrzeżenie o koronowirusie: https://rcb.gov.pl/alert-rcb-ostrzezenie-o-koronawirusie/
Ministerstwo Zdrowia: Koronawirus – co musisz wiedzieć? https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie
Aktualności Głównego Inspektora Sanitarnego: https://gis.gov.pl/aktualnosci/