Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ws. dodatków emerytalnych dla członków OSP zarejestrowany

W dniu 03 stycznia 2017r. Marszałek Sejmu RP p. Marek Kuchciński przyjął zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUZ oraz niektórych innych ustaw, dotyczącej dodatku do emerytury dla członków ochotniczych straży pożarnych.
Pełnomocnikiem Komitetu jest p. Janusz Kazimierz Konieczny.
Postanowienie Marszałka Sejmu RP o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu.
Projekt ustawy
Aby Sejm RP przystąpił do rozpatrywania inicjatywy Komitetu, niezbędne jest zebranie minimum 100.000 podpisów poparcia.
Dlatego załączamy także wzór karty do zbierania podpisów, z prośbą o włączenie się w akcję zbierania poparcia dla tej inicjatywy.
Poparcia, poprzez wypełnienie rubryk karty i złożenie podpisu może udzielić każdy pełnoletni obywatel (nie musi być członkiem OSP).

Wypełnione karty (oryginały) należy dostarczyć do właściwego Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP lub wysłać na adres:

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej
00-340 Warszawa
ul. Oboźna 1

w terminie do dnia 15 marca 2017r.

Karta zbierania podpisów ( Uwaga: wydrukować w orientacji poziomej)