INFORMACJA w sprawie zapewnienia opieki dzieciom członków OSP w żłobkach i przedszkolach

Zgodnie z regulacjami zawartymi w przepisach rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 560) i rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 561) od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się m.in. funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

Istnieją jednak od tych ograniczeń wyjątki, z których część może dotyczyć dzieci członków ochotniczych straży pożarnych.

Dyrektor żłobka, osoba kierująca pracą klubu dziecięcego lub dzienny opiekun, na wniosek rodziców dzieci, którzy m.in. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (np. dowóz przez OSP osób do szczepień przeciwko koronawirusowi) oraz wykonują działania ratownicze (wszyscy członkowie OSP mogący brać udział w działaniach ratowniczych), mają obowiązek zapewnić opiekę oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne odpowiednio w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna, do których uczęszczają te dzieci. Ważne by zwrócić uwagę, że np. dyrektor żłobka jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej opieki dziecku, ale czyni to dopiero po złożeniu stosownego wniosku przez rodzica tego dziecka.

Analogicznie dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo oso-ba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, prze-ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i wykonują działania ratownicze, ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.