Informacja w sprawie wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami

W Dzienniku Ustaw z 2013 r. poz. 82 została opublikowana ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Wprowadzone ustawą uregulowania nie wprowadzają żadnych zmian, które dotyczyłyby zasad nabywania uprawnień przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych, w tym także kierowców OSP. Informacja prawna w tej sprawie zamieszczona na stronie internetowej Związku w zakładce Prawo pod adresem:

http://www.zosprp.pl/?q=content/nowe-zasady-nabywania-uprawnien-przez-kierowcow-pojazdow-uprzywilejowanych-osp

- zachowuje w pełni swoją aktualność.

Nowe zasady nabywania uprawnień przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych obowiązują od dnia 19 stycznia 2013 r. i mieć będą zastosowanie wobec tych osób, które chcą być kierowcami pojazdów uprzywilejowanych OSP, a które to osoby do dnia 18 stycznia 2013 r. takich uprawnień nie nabyły.

Kierowcy, którzy uzyskali wcześniej te uprawnienia muszą pamiętać, że aby je zachować konieczne jest, by posiadane zaświadczenie wydane w trybie określonym w art. 95a ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym w ciągu 6 miesięcy (tj. do 19 lipca 2013 r.) wymienić na zezwolenie, o którym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami (decyzja Starosty).