INFORMACJA w sprawie Krajowego Rejestru Działalności Gospodarczych

W związku z licznymi sygnałami napływającymi od OSP z terenu całego kraju ZOSP RP wyjaśnia jaki charakter posiada informacja zawarta w liście nadanym przez Krajowy Rejestr Działalności Gospodarczych.

Wiele OSP otrzymuje listowne wezwania od Krajowego Rejestru Działalności Gospodarczych (dalej określanego jako KRDG) do „uregulowania fakultatywnej opłaty rejestracyjnej”. Jedno z tego typu wezwań zostało zamieszczone poniżej:

Przykładowe pismo

W otrzymanej informacji znajdujemy podstawę prawną utworzenia KRDG. „Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 173 poz. 1807) został utworzony Krajowy Rejestr Działalności Gospodarczej”. Firma podając podstawę prawną utworzenia KRDG nie podała nazwy ustawy na podstawie której został utworzony. Chodzi tu o ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, która to reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o działalności gospodarczej działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

W dalszej części pisma odnajdujemy zapis, iż niniejsze pismo zostało sporządzone zgodnie z art. 66 § 1 k.c. Jak stanowi art. 66 § 1 k.c. oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy.

W związku z powyższym pismo tego typu jest pismem wystosowanym przez prywatną firmę zawierające ofertę wpisu OSP do KRDG (prywatnego rejestru) w zamian za opłatę w określonej w piśmie wysokości.

Krajowy Rejestr Działalności Gospodarczych jest niczym innym jak katalogiem firm utworzonym przez podmiot prywatny. KRDG można odnaleźć pod adresem: krdg.com.pl. Z informacji zawartej na stronie wynika, iż właścicielem serwisu jest firma WHITLASH LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Operatorem serwisu jest natomiast Michał Zwierzchowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Michał Zwierzchowski”. Z wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można dowiedzieć się, iż firma rozpoczęła działalność gospodarczą 12 stycznia 2017 r., a jej działalność związana jest z oprogramowaniem. Firma zarejestrowana jest w Warszawie przy ul. Złotej 61.

Podsumowując właścicielem serwisu na którym znajduje się KRDG jest firma zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, a operator serwisu to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Poniżej publikujemy wydruk z CEIDG dotyczący operatora serwisu.

Wpis z CEIDG

Należy pamiętać że KRDG jest rejestrem prywatnym i należy go odróżnić od Krajowego Rejestru Sądowego, który jest rejestrem państwowym. OSP zobowiązane są do posiadania numeru KRS, czyli do posiadania wpisu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Krajowy Rejestr Sądowy utworzony został na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 700 z późn. zm.). Zgodnie z art. 1 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym tworzy się Krajowy Rejestr Sądowy, zwany dalej ,,Rejestrem”. Rejestr prowadzą w systemie teleinformatycznym sądy rejonowe (sądy gospodarcze) obejmujące swoją właściwością obszar województwa lub jego część.

Omówione wezwanie do dokonania wpłaty i zaakcentowania przedstawionej oferty mogą być mylące dla OSP. Otrzymana informacja może być poczytana w ten sposób, iż adresat jest zobowiązany do uiszczenia opłaty i posiadania wpisu w KRDG.

WPIS DO KRDG NIE JEST OBOWIĄZKOWY (podobnie jak do innych tego typu rejestrów).

ZOSP RP podkreśla, iż wpis do tego typu rejestru prawdopodobnie nie przyniesie jakichkolwiek korzyści dla OSP, a jedynie narazi je na koszty. W związku z powyższym ZOSP RP zaznacza, iż tego typu wpis nie jest obowiązkowy. Należy również pamiętać, że firmy o podobnym charakterze funkcjonują na polskim rynku i mogą wysyłać podobnego typu zawiadomienia, które będą miały podobny charakter jak w opisanym wyżej przypadku. OSP bez żadnych konsekwencji może zignorować otrzymaną informację.

Tylko wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez sądy rejonowe jest obowiązkowy. Na marginesie można również wskazać, że zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 210) postępowanie w sprawach o wpis lub zmianę wpisu stowarzyszenia oraz terenowej jednostki organizacyjnej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego jest wolne od opłat sądowych.

Informację przygotował
adw. Krzysztof M. Miazga
18 VII 2017 r.