Informacja - refundacja kosztów ekwiwalentu pieniężnego wypłaconego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym związanym z powodzią

Zgodnie z treścią art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. (Dz. U. Nr 123 poz. 835 z póź. zm.) gmina otrzymuje z budżetu państwa dotację w wysokości równej sumie wypłaconych członkom ochotniczej straży pożarnej ekwiwalentów, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353), za uczestnictwo w działaniu ratowniczym związanym z powodzią. Jest to dotacja równoważna kosztom wypłaconych ekwiwalentów niezależnie od tego, czy udział w działaniach ratowniczych miał miejsce na terenie gminy, w której OSP ma swoją siedzibę, czy też poza tym terenem.

Rozwiązanie powyższe ma zastosowanie w sprawach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r., w tym także w sprawach związanych z usuwaniem skutków osunięć ziemi wywołanych opadami atmosferycznymi, które miały miejsce w 2010 r. (art. 1 ustawy).

informację przygotował
adw. Krzysztof M. Miazga