INFORMACJA o stanie spraw dotyczących działań podjętych w celu zmian unormowań prawnych związanych z ochroną przeciwpożarową

I. Ubezpieczenie społeczne rolników - kierowców OSP.

23 października 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która m.in. w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników dodała art. 5b o treści:

Rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy, został objęty innym ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, 1623, 1650 i 1717 oraz z 2014 r. poz. 567, 598, 1146 i 1161), lub powołania do rady nadzorczej, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie wykonywania umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, lub pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, pomimo objęcia go z tego tytułu innym ubezpieczeniem społecznym, jeżeli przychód osiągany z tego tytułu w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.

Rolnicy i domownicy, którym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wydano decyzję o ustaniu ubezpieczenia społecznego rolników w związku z objęciem ich ubezpieczeniami na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, mogą złożyć w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wniosek o objęcie ich tym ubezpieczeniem w okresie, którego dotyczy decyzja, o ile spełniali w okresie objętym wnioskiem warunki określone w art. 5b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wniosek ten musi być złożony w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy, która według treści ustawy ma nastąpić 1 stycznia 2015 r.

II. Uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi OSP.

Grupa posłów PSL, niez., KPSP, PO, SLD złożyła poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, który przewiduje dodanie w art. 106 ust. 3 o treści „Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do funkcjonariuszy, o których mowa w art. 8 ust. 3 oraz kierowców ochotniczych straży pożarnych.”

Uchwalenie ustawy zniesie m.in. dla strażaków OSP obowiązek ukończenia dodatkowych kursów dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi.

III. Syreny alarmowe - taryfa energetyczna.

W dniu 4 marca 2014 r. wpłynął do Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, który dotyczy zmiany sposobu ustalania cen i stawek opłat za paliwa gazowe lub energię elektryczną dla jednostek ochrony przeciwpożarowej (druk sejmowy nr 2508). Projekt ten jest zgodny w swej treści z oczekiwaniami środowiska strażackiego.

Przewiduje, że przedsiębiorstwo energetyczne tworzy odrębną grupę taryfową dla odbiorców przyłączonych do sieci, niezależnie od poziomu napięcia znamionowego sieci, będących jednostkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.), biorąc pod uwagę znaczenie tych jednostek dla realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

I czytanie w komisjach odbyło się 10 lipca 2014 r.

IV. Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne dla strażaków ochotników poszkodowanych podczas działań ratowniczych lub szkolenia.

Postanowieniem nr 47 z 25 sierpnia 2014 r. Marszałek Sejmu przyjął zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej”. Komitet utworzyli strażacy z Ustronia Morskiego.

Aktualnie obowiązujące przepisy art. 26 ustawy o ochronie przeciwpożarowej nie przewidują uprawnienia poszkodowanego strażaka OSP do zasiłku chorobowego oraz zasiłku rehabilitacyjnego.

W obywatelskim projekcie nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej zaproponowano w art. 26 dodanie w ust. 1 pkt 1a i 1b oraz dodanie ust. 3a i 3b o treści:

1a) zasiłek chorobowy - dla osoby poszkodowanej, której niezdolność do pracy spowodowana została uszczerbkiem na zdrowiu doznanym w związku z udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach;

1b) świadczenie rehabilitacyjne - dla osoby poszkodowanej, która po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolna do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy;

3a.  Zasiłki chorobowe i świadczenia rehabilitacyjne, o których mowa w ust. / pkt la i 1b, przysługują w wysokości kwot ustalanych na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, przy przyjęciu jako podstawy wymiaru świadczenia kwoty minimalnego wynagrodzenia ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, i są wypłacane przez podmioty ponoszące koszty funkcjonowania jednostki ochrony przeciwpożarowej.

3b.  Zasiłki chorobowe i świadczenia rehabilitacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt la i 1b, przysługujące osobie poszkodowanej będącej członkiem jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego ustala i wypłaca właściwy komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Uchwalenie ustawy w proponowanej w projekcie wersji sprawi, że zasiłek chorobowy przysługiwać będzie poszkodowanemu strażakowi OSP także w przypadku, gdy nie przysługuje mu zasiłek chorobowy z innego tytułu (np. zatrudnienia).

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza spotkała się z poparciem struktur Związku, gdzie rozpowszechniana jest informacja o sposobie składania podpisów popierających projekt.

Projekt ustawy o kierujących pojazdami


oprac: K.Miazga - adwokat