Informacja dot. Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Związek OSP RP - to organizacja pożytku publicznego, która zrzesza:

- blisko 17 000 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, (w tym ok. 3.800 OSP jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym),

- blisko 700 000 członków (w tym ponad 450 000 to strażacy czynni – tj. biorący udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych); - blisko 100.000 dziewcząt i chłopców, zrzeszonych w ponad 10 tys. Młodz. Drużyn Pożarniczych, 40 tysięcy kobiet i 1.470 Kobiecych Drużyn Pożarniczych.

Akcje ratowniczo - gaśnicze:

  • W 2011 r. - 2.915.000  ratowników OSP i PSP  (w tym 1.335.000  członków OSP)  brało udział w 458.100  akcjach ratowniczych  ( w tym pożary  stanowiły 37,6 %, miejscowe zagrożenia – 58,7 %, alarmy fałszywe – 3,6 %).
  • W 2010 r. - 3.135.000 strażaków OSP i PSP brało udział w ponad 509.000 różnorodnych interwencji, (w tym pożary - ponad 135.500 (to 26,6 % ), miejscowe zagrożenia - ponad 355.500 (to 70 %), alarmy fałszywe - 17.900 (to 3,4 % ). 1.614.250 strażaków OSP (samodzielnie lub wspólnie z PSP) brało udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych: pożarach, miejscowych zagrożeniach (klęski żywiołowe, wypadki, awarie, katastrofy itp.).

Szkolenia strażaków ochotników: coraz większy udział strażaków OSP w likwidacji coraz bardziej niebezpiecznych i o coraz szerszym katalogu zagrożeń oraz wymagań i oczekiwań społeczeństwa, wymusiły - stworzenie nowoczesnego systemu różnych i specjalistycznych szkoleń: szkolenia podstawowe, szkolenia dowódców i szkolenia specjalistyczne w zakresie ratownictwa: chemicznego, wodnego, ekologicznego, kierowania ruchem drogowym, dla grup poszukiwawczo-ratowniczych, medycznego, konserwatorów sprzętu ratowniczego itp.

Zaopatrzenie jednostek OSP w samochody pożarnicze:

- w latach 1998 - 2011 zakupiono 1.588 nowe lekkie samochody pożarnicze;

- w latach 2003 - 2011 zakupiono 584 nowe średnie i ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze; w latach 1994 -2010 dokonano karosacji (zabudowy) 2.227 samochodów pożarniczych;

- w 2012 r. planuje się zakupienie  nowych:  64  lekkich samochodów pożarniczych  oraz   75 – średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Działalność kulturalno - oświatowa Związku OSP RP:

przy OSP działa: 810 orkiestr OSP, 475 zespołów artystycznych, 2716 zespołów sportowych, ponad 1.300 izb pamięci, kilka muzeów pożarniczych. Ww. działalność prowadzona jest na różnych szczeblach.

Są to m.in.: przeglądy i festiwale orkiestr OSP i zespołów artystycznych, konkursy, zawody sportowo-pożarnicze itp.

Działalność wychowawcza OSP prowadzona wśród dzieci i młodzieży– są to turnieje wiedzy pożarniczej, konkursy plastyczne, plenery, obozy itp.

Różnorodne akcje humanitarnepodejmowanie przez OSP- np.: honorowe krwiodawstwo, pomoc niepełnosprawnym, dzieciom itp.

Warszawa, 27 kwietnia 2012
Regina Rokita
Rzecznik prasowy Związku OSP RP

regina.rokita@zg.zosprp.pl