Informacja dot. Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

1. W  strukturach Związku OSP RP działa:

  • ponad 16.500 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  (terenowych i  ponad 200 zakładowych OSP), w tym : ok. 3.770  OSP  jest w KSRG  czyli w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym,
  • ok. 700 tysięcy  członków w tym: ok. 37 tys. kobiet,  ok. 430 tysięcy strażaków czynnych (tj. biorących udział  w akcjach  ratowniczo-gaśniczych),
  • ok.  100 tysięcy  dziewcząt   i chłopców,  zrzeszonych    w  10  tysiącach Młodzieżowych Drużynach  Pożarniczych.

 

2. Akcje ratowniczo-gaśnicze:

Wzrasta ilość interwencji, w których biorą udział  strażacy  PSP  i  OSP, szczególnie  przy  likwidacji   miejscowych zagrożeń.   Jednostki  OSP   średnio rocznie uczestniczą   (samodzielnie  lub wspólnie  z PSP)  w   likwidacji:

 ok. 40 – 50 %  pożarów  i ok. 30 – 40 %  miejscowych zagrożeń  (są to: katastrofy, klęski żywiołowe,  wypadki, awarie itp.)

Np. Wg  danych  KG PSP  w 2009 r. strażacy  (OSP i PSP)  brali udział  w 454.852  interwencjach. W tym  pożary to  35,0 %  (159.122),  miejscowe zagrożenia  - 61,0 %  (tj. 277.890).  Fałszywe alarmy -  3,9 %  (17.843).

Jak wynika ze statystyki  -  ponad  1.250.750   członków  OSP w  2009 r. uczestniczyło (samodzielnie lub wspólnie z PSP) w likwidacji  prawie 42 % pożarów oraz w  likwidacji   prawie  40 %  miejscowych zagrożeń. 

 

3. Szkolenie  strażaków  ochotników.  Realizacja  różnych  zadań  ratowniczo-gaśniczych  prowadzonych  przez strażaków - ochotników,  wymaga  od  nich odpowiedniego  poziomuwyszkolenia  specjalistycznego. A także coraz większy  ich udział  w likwidacji  coraz   niebezpiecznych i o coraz  szerszym katalogu zagrożeń  oraz  wymagania i oczekiwania ze strony  społeczeństwa,  wymusiły  stworzenie nowoczesnego systemu   różnych i specjalistycznych szkoleń.

a)  szkolenia  podstawowe -  przygotowują  do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań  ratowniczo-gaśniczych,

b) szkolenia specjalistyczne – przygotowują strażaków ratowników OSP do wykonywania działań z użyciem sprzętu  technicznego wymagającego     umiejętności wykraczających poza szkolenia podstawowe oraz  przygotowanie do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. Są  to szkolenia  np.  w zakresie: ratownictwa chemicznego i ekologicznego, wysokościowego, wodnego, kwalifikowanej  pierwszej  pomocy,  dla grup poszukiwawczo-ratowniczych, kierowania ruchem drogowym, kierowców-konserwatorów  sprzętu ratowniczego, ratownictwa technicznego,

c)szkolenia  operacyjne: dowódców, naczelników oraz komendantów gminnych Związku OSP RP.

Np. Od 1999 r. prowadzone są  podstawowe szkolenia w zakresie kwalifikowanej  pierwszej pomocy medycznego  (KPP). W ciągu  11  lat  wg. danych ZG ZOSP RP  na   podstawowych kursach (KPP) kwalifikowanej pierwszej  pomocy   medycznej   przeszkolono  ok. 25  tysięcy   członków OSP.  Program kursów obejmuje 66 godzin  + egzamin (zgodnie z   Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia). Od 2004 r. prowadzone sąkursy  odnawiające     uprawnienia  w zakresie KPP  dla   ratowników   OSP.      

 

4. Zaopatrzenie  OSP  w  samochody  pożarnicze:

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 1991 r. określa:” koszty utrzymania  i wyposażenia OSP  ponoszą gminy”. Możliwości gmin są ograniczone.Środki  finansowe z budżetu, które otrzymuje Zarząd Główny   na  wszystkieOSP  (m.in. na umundurowanie, sprzęt ratowniczo-gaśniczy, budowę i remont  remiz,   samochody pożarnicze, szkolenia , działalność  kulturalno- oświatową ) są   również  bardzo  ograniczone.Samochody  finansowane są ze środków MSWiA, NFOŚiGW , WFOŚiGW,  firm ubezpieczeniowych , np. PZU, sponsorów, OSP, samorządów).

a) Zakupy nowych samochodów- lekkich:

W 1998 r. został  uruchomiony  program zakupu lekkich    samochodów pożarniczych.   Zgodnie z wymaganiami konkretnej OSP,  w  wyniku zabudowy powstawały:   lekkie samochody  ratownictwa technicznego, lekkie samochody ratowniczo- gaśnicze  lub lekkie  samochody  gaśnicze.   

Przez  11 lat ( 1998 – 2009) zakupiono ogółem  1.401  lekkich samochodów.

b) Zakupy nowych  średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych:

W ciągu 7 lat  (2003 – 2009) – zakupiono  405   takich  samochodów.

c)  Karosacja  (czyli  zabudowa) samochodów:

Celem   poprawienia wyposażenie OSP w samochody w 1994 r. rozpoczęto akcję  karosacji  czyli  zabudowę   podwozi  posiadanych   przez jednostki OSP.  W  ciągu  16  lat (1994 – 2009)  w  ten  sposób   jednostki   OSP uzyskały  2.686   samochodów  pożarniczych  (lekkich,  średnich, ciężkich).

 

5. Zakupy sprzętu  i  wyposażenia  osobistego  członków   OSP.

Od  1998 r. -  program  ww. zakupów prowadzi i konsultuje z fachowcami Zarząd Główny. Jest to gwarancją, że do OSP trafia sprzęt nowoczesny  i dobrej jakości. Rozdział sprzętu następuje zgodnie z przyjętą  zasadą - proporcjonalnie do ilości jednostek OSP w danym województwie.Dot. to  m.in.: motopomp,  pomp  szlamowych ,   pił do drewna, betonu  i stali, walizek do ratownictwa, agregatów prądotwórczych, aparatów oddechowych,  wyciągarek do samochodów, sprzętu do ratownictwa technicznego, pontonów,wentylatorów oddymiających , ubrań koszarowych  i specjalnych radiotelefonów , drabin  pożarniczych  itp.W   ciągu   4 lat  ( 2005 – 2009)  przekazano do OSP    38.907  sztuk  różnego  sprzętu,  zakupionego centralnie ze środków funduszy ubezpieczeniowych.

 

6. Różnorodna działalność kulturalno-oświatowa  Związku OSP RP.

 a) przy OSP działa  m.in. ok.  810 orkiestr, 500 zespołów artystycznych, ponad 3.200  zespołów sportowych, 1.300 izb tradycji, kilka muzeów,

b) działalność ta  prowadzona jest na różnych szczeblach.  Są to m.in.:  przeglądy i festiwale orkiestr OSP,  festiwale  piosenek strażackich, spotkania zespołów scenicznych, olimpiady pożarnicze  w ramach CTIF, turnieje wiedzy pożarniczej  pt. ”Młodzież Zapobiega Pożarom”, obozy szkoleniowo-wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży,  różne konkursy (np. kronik OSP, na pamiętniki, wspomnienia   i opracowania),  plenery   malarskie i konkursy plastyczne,  coroczne  koncerty  orkiestr OSP ( np. „Strażacy  Ojcu Świętemu w hołdzie”),   zawody sportowo-pożarnicze   i  sportowo-obronne,  mistrzostwa w ratownictwie medycznym i drogowym,   ogólnopolskie  konkursy radiowe, fotograficzne  itp.

 

7. Stałe  akcje podejmowane przez Związek OSP RP  i  OSP udzielania

 pomocy  potrzebującym:

a) wspólnie  z  Zarządem Głównym  PCK ,  Komendą Główną PSP i  Zarządem  Głównym  Zw. OSP RP -  w  2006   r.  rozpoczęto  Ogólnopolski  Program  pod hasłem: ”Strażacy w honorowym krwiodawstwie”.  Podczas  czterech   Edycji  konkursu  -  oddano  17.542   litry  krwi.  Aktualnie trwa  V Edycja  konkursu. (Przy  wielu  OSP  od  lat   działają  Kluby Honorowych   Dawców  Krwi  „Strażak”).

b)  akcje  humanitarne  (np. udział   OSP  w  akcji  „Pomóż  dzieciom przetrwać  zimę”,  zbiorki   na rzecz  pomocy  powodzianom,  pomoc  niepełnosprawnym, pomoc ofiarom huraganów, udział  w  finałach  WOŚP  itp.)

 

8.  Udział   OSP   w systemie  bezpieczeństwa   wewnętrznego   kraju.

Od 5 lat władze Związku OSP RP podjęły działania promocyjne projektu modelowego „Remiza OSP jako centrum nowoczesnych technologii w gminie”. W 2005 r.  Uchwałą  ZG ZOSP RP przyjęto program „Organizacja i wyposażenie samorządowych centrów zarządzania kryzysowego”. Na jego podstawie rozdzielono 122 dotacje do zakupu wyposażenia - Gminnych Centrów Reagowania  (GCR), uruchamianych w gminach we współpracy z OSP. Ustawa z dn. 26 .04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym nakłada na administrację samorządową obowiązek  powołania Gminnych Zespołów Zarządzania  Kryzysowego. W 2007 r. uruchomiono  100 „grantów”  dla  Gminnych Centrów Zarządzania  Kryzysowego. (Centra takie to  narzędzia    wspomagające władze samorządowe w kreowaniu  polityki bezpieczeństwa oraz     zarządzaniu  bezpieczeństwem.) Granty te objęły: specjalistyczne     oprogramowanie wspomagające proces  budowania w gminie  planu   zarządzania kryzysowego i wspierające podejmowanie decyzji w stanach  zagrożenia kryzysowego,  sprzęt  komputerowy  i  specjalistyczne  szkolenia.

 

9. Internetowe  Centra  Kształcenia  e-learningowego na  wsi.

W 2006 r.    Ministerstwo  Edukacji Narodowej – ze środków Europejskiego Funduszu    Społecznego ogłosił  konkurs na Centra kształcenia na odległość.    

Głównym  założeniem  takich centrów - jest  umożliwienie społeczności      małych miejscowości  kształcenia  w różnych formach  (dostarczanie    wiedzy,   pomoc  w organizowaniu  procesu edukacyjnego oraz pomoc   w potwierdzaniu wiedzy  stosownymi egzaminami).

W sumie dzięki  udziałowi Związku OSP RP w jednym z przyjętych do realizacji rozwiązań konkursowych oraz tzw. „dogrywkach”, w remizach OSP zostało łącznie  zlokalizowanych  blisko 700  Centów Kształcenia.   

Wyposażenie  każdego   Centrum to  m.in.:  5 komputerów, rzutnik, laptop, monitor 42 cale, biblioteka  multimedialna,  materiały dydaktyczne.  Na potrzeby  projektów  zakupionych  zostało 4.000  godzin  programów do szkoleń e-learningowych.

W 2009 r.  za  „ budowę Internetowych Centrów Edukacyjno-Oświatowych na Wsi w  remizach OSP”- na  corocznej konferencji Forum Usług Szerokopasmowych organizowanych przez  Tygodnik „Computerworld”, wręczono Zarządowi Głównego Związku OSP RP  nagrodę  „Szeroki Pas”.

 

10.Współpraca  z  zagranicą.  M.in.:

a) Związek OSP RP  prowadzi intensywną  współpracę  z organizacjami partnerskimi  Niemiec, Słowacji, Węgier, Chorwacji, Słowenii,Litwy, Łotwy,  Estonii,  Szwecji,  Finlandii  oraz  Czech, Moraw i Śląska.

b) przedstawiciele Związku OSP RP   działają  w  CTIF  (Międzynarodowy Komitet Techniczny Prewencji  i Zwalczania Pożarów), do którego należy  ponad 50 państw, głównie europejskich.

CTIF – jest pozarządowa, międzynarodową organizacją techniczną, która popiera i upowszechnia międzynarodową  współpracę  strażaków, dot. bezpieczeństwa, ratownictwa  oraz walki z wypadkami, szkodami technologicznymi i katastrofami naturalnymi.

 

11.  Prezesem  Zarządu Głównego Związku  Ochotniczych Straży Pożarnych jest  Waldemar  PAWLAK  (czwartą kadencję).

 

12.  Aktualności   dot. Związku OSP RP  - zamieszczane są  na naszej stronie internetowej: www.zosprp.pl    e-mail: zg@zosprp.pl

 

Rzecznik prasowy  Związku OSP RP
Regina Rokita
tel. 22  826-52-91  lub  92  w. 138,
601-918-015,
e-mail: regina.rokita@zg.zosprp.pl

 

Warszawa, 27 kwietnia  2010 r.