III Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. mazowieckiego

W dn. 28 kwietnia 2012 r. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego przy ul. Żwirki i Wigury odbył się III Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. mazowieckiego.

W obradach wzięło udział 92 spośród 99 delegatów  wybranych na 38 Zjazdach Oddziałów  Powiatowych, władze ustępujące, przedstawiciele do składu Zarządu OW ZOSP RP woj. mazowieckiego i zaproszeni goście: przedstawiciele wszystkich szczebli samorządów, członkowie organizacji , stowarzyszeń i instytucji współdziałających z pożarnictwem, komendanci miejscy/powiatowi PSP z Mazowsza. 

Obrady Zjazdu uświetnili swą obecnością:

 • Wicepremier Waldemar Pawlak Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP jednocześnie delegat na Zjazd i przedstawiciel do władz nowej kadencji
 • Druh Piotr Zgorzelski Poseł na Sejm RP – delegat na Zjazd
 • Druh Tadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi jednocześnie delegat na Zjazd i przedstawiciel do władz nowej kadencji
 • Druh Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego – delegat na Zjazd przedstawiciel do władz
 • Gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – delegat na Zjazd i przedstawiciel do władz
 • Pan Wicewojewoda Dariusz Piątek
 • Pan Tomasz Skrzyczyński Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Nadbrygadier Gustaw Mikołajczyk Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
 • Druh Jerzy Maciak Dyrektor Zarządu Wykonawczego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
 • księża kapelani – ks. bryg. Krzysztof Jackowski  i ks. Jerzy Sieńkowski
 • Pan Jerzy Czubak Prezes Mazowieckiego Zarządu Okręgowego PCK

Podczas III Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego wręczono następujące odznaczenia: 27 Złotych, Srebrnych i Brązowych Krzyży Zasługi,  6 Złotych Znaków Związku. 3 Medale im. Bolesława Chomicza , 3 Medale honorowe im. J. Tuliszkowskiego, 15 medali Pamiątkowych PRO MASOVIA i 9 Odznak Honorowych "Zasłużony dla Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP".                                                                                                          

Zjazdowi przewodniczyli – Druh Andrzej Wyszogrodzki i Druh Zbigniew Łubiński.

Przedstawiciele ustępujących władz:  Prezes Antoni Jan Tarczyński,  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Karol Podleśny, Przewodniczący Sądu Honorowego OW ZOSP RP Wojciech Wicherski -   przedstawili sprawozdania z działalności w latach 2007 -2012.

Zjazd, będący najważniejszym wydarzeniem w życiu naszej organizacji, dokonał oceny działalności ustępujących władz, wyboru nowych władz statutowych oraz określił program działania na kolejne 5 lat.                                                                                                   

Zjazd zatwierdził skład Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. Mazowieckiego, do którego powołano  9 przedstawicieli instytucji i organizacji współpracujących ze Związkiem. Na Zjeździe dyskutowano o dniu dzisiejszym i przyszłości ochotniczego pożarnictwa w woj. mazowieckim, o dokonaniach i występujących problemach, o potrzebach, celach i zamierzeniach w bliższej i dalszej perspektywie czasowej. Podkreślono bogaty dorobek tej kadencji, zaangażowanie, a równocześnie troskę członków OSP oraz działaczy Związku o przyszłość organizacji, a także tworzenie jak najlepszych warunków funkcjonowania społecznej służby pożarniczej we współczesnych realiach.

III Zjazd podjął 12 uchwał, m.in.:          

 • Uchwała w spr. rozpatrzenia sprawozdania z działalności Zarządu OW ZOSP RP,
 • Uchwała w spr. rozpatrzenia sprawozdania z działalności KR OW ZOSP RP
 • Uchwała w spr. rozpatrzenia sprawozdania z działalności SH OW ZOSP  RP
 • Uchwała w spr. udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi OW ZOSP RP
 • Uchwała w spr. powołania w skład ZOW ZOSP RP przedstawicieli organizacji i instytucji współpracujących ze Związkiem.                                                         
 • Uchwała w spr. zatwierdzenia składu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj.mazowieckiego                                                                                                                     
 • Uchwała w spr. wyboru Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP        
 • Uchwała w spr. wyboru Sadu Honorowego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
 • Uchwała w spr. wyboru delegatów na XIII Zjazd Krajowy ZOSP RP                                  
 • Uchwała w spr. programu działania Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP na kadencję 2012 -2017

Delegatami na XIII Zjazd Krajowy ZOSP RP  wybrani zostali Druhowie:

 • Jacek Andrzejczak
 • Stefan Gora             
 • Marian Górski                     
 • Janusz Grzyb         
 • Ireneusz Królik                               
 • Zbigniew Łubiński 
 • Sławomir Morawski           
 • Tadeusz Nalewajk 
 • Zdzisław Parzych  
 • Waldemar Pawlak             
 • Bogdan Rzepczyński
 • Robert Siudek                    
 • Adam Struzik          
 • Andrzej Szczych                
 • Antoni Jan Tarczyński
 • Grzegorz Walczak             
 • WłodzimierzWojnarowski
 • Andrzej Wyszogrodzki      
 • Tomasz Żmijewski            

 

Prezydium ZOW ZOSP RP woj. mazowieckiego na pierwszym posiedzeniu ukonstytuowało się następująco:

 

Prezes:

 • Druh Antoni Jana Tarczyński    

               

Wiceprezesi:

 • Druh Zbigniew Gołąbek,
 • Druh Hilary Januszczyk,
 • Druh Sławomir Morawski,
 • Druh Stefan Todorski, 
 • Druh Andrzej Wyszogrodzki,  
 • Druh Andrzej Wasilewski;              

           

Sekretarz:

 • Druh Zbigniew Kaliszyk,

 

Skarbnik:

 • Druh Andrzej Szczych,

                                                                                                            

Członkowie Prezydium :

 • Druh Wicepremier Waldemar Pawlak,
 • generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz,
 • Druh Tadeusz Nalewajk,
 • Pan Dariusz Piątek
 • nadbryg. Gustaw Mikołajczyk
 • Pan Marszałek Adam Struzik
 • Druh Mirosław Augustyniak
 • Pan Janusz Jędrzejczyk
 • Druh Włodzimierz Wojnarowski
 • Druhna Albina Łubian
 • Druh Leszek Iwaniuk.

Na pierwszym posiedzeniu Zarząd OW ZOSP RP dokonał wyboru 6 przedstawicieli do składu Zarządu Głównego ZOSP RP:                                                                                          

 • Druh Waldemar Pawlak               
 • Druh Adam Struzik                       
 • Druh Antoni Jan Tarczyński                   
 • Druh Tadeusz Nalewajk
 • Druh Wiesław Leśniakiewicz            
 • Druh Zbigniew Gołąbek                         

Zjazd wybrał 15 –osobową Komisję Rewizyjną OW ZOSP RP, której Przewodniczącym został ponownie Druh Karol Podleśny, a Wiceprzewodniczącymi Druhowie: Józef Orzyłowski i Tadeusz Warszawin.

Na czele Sądu Honorowego OW ZOSP RP stanął ponownie Druh Wojciech Wicherski,  Wiceprzewodniczącymi zostali Druhowie: Zbigniew Łubiński i Tadeusz Nowicki.

Zjazdowi towarzyszyła wystawa producentów sprzętu pożarniczego, a oprawę muzyczną zjazdu zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Kaski z powiatu grodziskiego.