Fundusz Sprawiedliwości dla strażaków z OSP - ogłoszono nabór dla woj. podkarpackiego

Zgodnie z zapowiedzią Ministra Sprawiedliwości, w piątek 2 lutego 2018 r. ogłoszono nabór wniosków ze środków Funduszu Sprawiedliwości dedykowany dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych województwa podkarpackiego.

Ogólnopolski program ogłoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dzięki któremu do Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju trafi nowoczesny sprzęt ratowniczy jest kontynuacją pilotażowego projektu realizowanego przez ministerstwo we współpracy z Samorządami na terenie województwa małopolskiego. Do chwili obecnej za kwotę 10 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości zakupiono m.in. ponad 200 defibrylatorów i 600 zestawów ratowniczych, które będą służyły poprawie bezpieczeństwa, ratowaniu zdrowia i życia służąc małopolskim druhom z OSP.

W ogłoszonym naborze wniosków dla Podkarpacia maksymalna pula środków do wykorzystania wynosi 8 500 000,00 zł (osiem milionów pięćset tysięcy złotych).

Zgodnie z programem przygotowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości, o wsparcie mogą się ubiegać gminy i miasta na prawach powiatu z całego województwa. Za ich pośrednictwem sprzęt ratowniczy trafi do poszczególnych jednostek OSP z terenu Podkarpacia, które potrzebują specjalistycznego wyposażenia do ratowania życia i zdrowia ludzi.

Szczegóły naboru, formularze wniosków oraz instrukcja ich składania są dostępne do pobrania na stronie www.ms.gov.pl oraz www.bip.ms.gov.pl.

 

Jak złożyć wniosek – krok po kroku:

Gmina lub miasto na prawach powiatu, po zebraniu zapotrzebowania od Ochotniczych Straży Pożarnych ze swojego terenu, składa wniosek do Ministra Sprawiedliwości o udzielenie dotacji na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia, tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych lub innego sprzętu, z wyłączeniem pojazdów.

Jak to zrobić?

 1. Należy założyć konto na stronie www.witkac.pl

 2. Następnie na stronie należy wybrać z listy nabór ogłoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości w zakładce https://witkac.pl/#/Urzad/Index/167

 3. Należy wypełnić wniosek, wybierając z listy sprzęt i wyposażenie, jakie jest potrzebne jednostkom OSP z terenu danej gminy (defibrylatory, torby ratownicze lub inny sprzęt, z wyłączeniem pojazdów).

 4. W ramach wniosku, należy dokładnie wypełnić kosztorys, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem.

 5. Należy zwrócić uwagę na właściwe wypełnienie wszystkich pól we wniosku w systemie elektronicznym i dodanie załączników.

 6. Należy wydrukować wniosek wypełniony w systemie elektronicznym.

 7. Wydrukowany wniosek podpisują osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wnioskodawcy.

 8. Odnośnie załączników wymagane jest:

 • potwierdzenie założenia odrębnego rachunku bankowego, oraz poświadczone za zgodność z oryginałem:

 • dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu składającego wniosek np. statut gminy,

 • umocowanie osób reprezentujących wnioskodawcę (np. zaświadczenie o wyborze wójta / burmistrza / prezydenta, akt powołania sekretarza, pełnomocnictwo),

 1. Wydrukowany i podpisany wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami, należy niezwłocznie przesłać na adres: Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich, Aleje Ujazdowskie 11, 00-567 Warszawa lub doręczyć osobiście do kancelarii głównej Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest to bardzo ważne, ponieważ wersja papierowa musi dotrzeć do Ministerstwa Sprawiedliwości najpóźniej do dnia 26 lutego 2018 r.

 2. Konieczny jest dopisek na kopercie:

"Wniosek do III naboru wniosków w Programie I Priorytecie IIIB z Funduszu Sprawiedliwości na rok 2018 – nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa DSRiN-V-7211-89/18, województwo podkarpackie, NIE OTWIERAĆ"

 

Najważniejsze uwagi dotyczące naboru:

 1. Wnioski składają wyłącznie gminy oraz miasta na prawach powiatu z obszaru województwa podkarpackiego, które zbierają zapotrzebowanie od OSP na swoim terenie.

  W skrócie – gmina kupuje w imieniu własnym z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych ze swojego terenu.

 2. W ramach ogłoszonego naboru można kupić tylko wyposażenie i urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia, tj. defibrylatory, torby ratownicze lub inny sprzęt, z wyłączeniem pojazdów.

 3. Gmina lub miasto na prawach powiatu, które składają wniosek w naborze, muszą obowiązkowo założyć odrębny rachunek bankowy, na który zostaną przekazane środki z Funduszu Sprawiedliwości.

 4. Obowiązkowe jest zabezpieczenie przez gminę wkładu własnego finansowego w wysokości tylko 1% wartości zadań objętych wnioskiem.

 5. Należy pamiętać i dopilnować, aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej i papierowej zgodnie z terminami wskazanymi w ogłoszeniu.

 

*****

W środę, 31 stycznia br. w Rabce-Zdroju, podczas konferencji prasowej Ministra Sprawiedliwości dotyczącej przekazania sprzętu strażackiego małopolskim jednostkom OSP, podano informację o uruchomieniu programu wartego ponad 100 milionów zł z Funduszu Sprawiedliwości przeznaczonego dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Polski. Zakupione zostaną m.in. profesjonalne zestawy medyczne oraz defibrylatory.

- Każde działanie i wsparcie, które zwiększa możliwości niesienia pomocy drugiemu człowiekowi przez druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych, należy pochwalić i za nie serdecznie podziękować. Dziękuję, że Minister Sprawiedliwości dostrzegł potrzeby strażaków-ochotników i docenił ich poświęcenie, czas oraz zaangażowanie w swą służbę. Wsparcie, przyrzeczone jednostkom OSP w całej Polsce, z pewnością wielokrotnie uratuje wiele istnień. powiedział Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej druh Waldemar Pawlak.

 

Fundusz Sprawiedliwości, są to środki finansowe pochodzące od skazanych, nie od podatników. Przekazanie tych funduszy dla OSP w całej Polsce pozwala na realne zwiększenie pomocy dla ofiar wypadków. Strażacy-ochotnicy są często pierwsi na miejscu wypadków drogowych i to od ich natychmiastowej pomocy zależy życie poszkodowanych. Niosą pomoc z wielkim oddaniem, a często z narażeniem własnego życia.

 

Zgodnie z informacją Ministerstwa Sprawiedliwości kolejne nabory w ramach programu ogłaszane będą w kolejnych województwach według poniższego terminarza:

 • świętokrzyskie – 19 lutego 2018 r.
 • dolnośląskie – 5 marca 2018 r.
 • śląskie – 19 marca 2018 r.
 • opolskie – 3 kwietnia 2018 r.
 • łódzkie – 16 kwietnia 2018 r.
 • pomorskie – 7 maja 2018 r.
 • kujawsko-pomorskie – 21 maja 2018 r.
 • zachodniopomorskie – 11 czerwca 2018 r.
 • lubelskie – 25 czerwca 2018 r.
 • mazowieckie – 9 lipca 2018 r.
 • warmińsko-mazurskie – 23 lipca 2018 r.
 • wielkopolskie – 6 sierpnia 2018 r.
 • podlaskie – 21 sierpnia 2018 r.
 • lubuskie – 3 września 2018 r.

Zreformowany Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, działa od września 2017 r. Fundusz rozporządza pieniędzmi zasądzanymi od sprawców przestępstw. Zmiany ustawowe pozwoliły na poszerzenie katalogu organizacji, które dzięki wsparciu Funduszu Sprawiedliwości będą mogły pomagać poszkodowanym, aby rzeczywista pomoc dociera do jak największej grupy potrzebujących. W ten sposób środki pozyskane od sprawców przestępstw służą pokrzywdzonym i ratują życie.

 

Wsparcie Związku OSP RP

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP podjął współpracę ze Związkiem Gmin Wiejskich RP w zakresie wsparcia przygotowywania ofert przez Urzędy Gmin na terenie całego kraju podczas ogłaszania kolejnych naborów wniosków z Funduszu Sprawiedliwości.

Wszystkich informacji dotyczących naboru oraz szczegółów związanych z przygotowaniem wniosku udzielą druhnom i druhom Oddziały Terenowe Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

W województwie podkarpackim jest to: Biuro Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, 35-016 Rzeszów, ul. Mochnackiego 4, (17) 853-33-94, www.rzeszow.zosprp.pl, rzeszow@zosprp.pl.

Dane kontaktowe do pozostałych województw zamieszczone są na stronie ZOSP RP: http://www.zosprp.pl/?q=node/358

Zapraszamy do kontaktu:
rzecznik@zosprp.org.pl, rzecznik@zosprp.pl, tel. 606 337 139.

 

Szczegóły informacji znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:
https://bip.ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,10373,nabor-wnioskow-na-dotacje-z-funduszu.html

 

Nina Mirgos-Kilanowska

Rzecznik Prasowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej