Działania na nowe czasy ‒ Waldemar Pawlak 2017 r.

Życie przynosi nam różne niespodzianki. Tak właśnie jest w ostatnich dniach, kiedy to grupa posłów PiS zgłosiła ustawę o upaństwowieniu środków finansowych przekazywanych przez firmy ubezpieczeniowe na OSP poprzez ZOSP RP. Jakie działania podjąć w tej sytuacji?

Najważniejsze – Róbmy swoje

Przede wszystkim bardzo ważne jest zgłoszenie potrzeb OSP dotyczących pozyskania samochodów pożarniczych, sprzętu i wyposażenia ratowniczego oraz umundurowania. To niezbędne, ponieważ brak zgłoszenia może być potraktowany jako brak potrzeb, a wtedy nie ma co liczyć na środki budżetowe z KSRG, MSWiA czy też z firm ubezpieczeniowych. Kolejnym etapem będą uzgodnienia z komendantem powiatowym PSP ‒ i na tym etapie bardzo ważne jest opiniowanie wniosków przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Następnie podpisywanie umów i realizacja zakupów. Warto zebrać kilka ofert, aby zachować zasady konkurencji i sprawdzić świadectwa certyfikacji sprzętu. Jakość i świadectwo dopuszczenia sprzętu do stosowania w działaniach ratowniczo-gaśniczych są niezwykle ważne dla ochrony osobistej, bo decydują o bezpieczeństwie, zdrowiu i życiu strażaka. Cena nie może być jedynym kryterium zakupów, ponieważ zdrowie czy życie jest bezcenne. Końcowym etapem jest rozliczanie dotacji, a więc właściwe udokumentowanie zakupów. Konieczne jest nie tylko złożenie rozliczenia, ale potem przechowywanie dokumentacji przez okres wskazany w umowie (na ogół co najmniej pięć lat), ponieważ przy przekazywaniu środków przez PSP, to OSP ma obowiązek rozliczania i dokumentowania wykorzystania środków publicznych, a to oznacza konieczność zachowania wszelkich dokumentów do ewentualnej kontroli uprawnionych organów – MSWiA, CBA, Krajowej Administracji Skarbowej, NIK i inne. Dotychczas obowiązki te wypełniał Związek OSP RP, teraz nałożono je bezpośrednio na OSP.

Drugie zadanie to bardzo aktywne pozyskanie środków z 1% podatków od dochodów osobistych (PIT). Wiele OSP pozyskuje znaczne środki z tego źródła. W bieżącym roku pojawiła się dodatkowa możliwość zbierania środków z 1% także na osoby ‒ na strażaków, ale również na członków ich rodzin, którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji. To wielka przestrzeń do twórczej aktywnej działalności. Wiele OSP w mediach społecznościowych, np. na Facebooku, apeluje o przekazanie 1% podatku na konkretną OSP i pokazuje, jak to zrobić. Prezentujemy taki wzór na Facebooku na stronie: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Proponujemy tam przekazanie 1% na OSP Pcim. To jak najbardziej prawdziwa OSP, bardzo aktywna i zaangażowana społeczność. Ostatnio spotkaliśmy się na Światowych Dniach Młodzieży, gdzie OSP Pcim realizowała wsparcie sztabu i całej operacji udziału 5500 strażaków OSP w zabezpieczeniu ŚDM.

Trzeci obszar aktywności to współpraca w dostarczaniu sprzętu do OSP przez ZOSP RP. Jest to niezmiernie ważna forma współpracy. Dochody z działalności gospodarczej pozwalają bowiem finansować działalność programową OSP – kulturę, a szczególnie orkiestry OSP, konkursy, zawody, pracę z młodzieżą. Zapraszam do zakupów w sklepach w oddziałach ZOSP RP – to wielka szansa na utrzymanie aktywności, na którą nie ma obecnie wsparcia z funduszy państwowych.

Czwarte zadanie to działalność informacyjna oraz promocyjna OSP i Związku OSP RP. Pokazywanie aktywności i zaangażowania OSP i Związku OSP RP w życie lokalnych społeczności. Bardzo ważne jest, aby uświadamiać, jak istotna jest rola OSP. Działalność ratownicza to podstawa istnienia OSP. Jednakże OSP nie przetrwałyby tak długo ‒ często ponad 100 lat, gdyby ich rola ograniczała się tylko do działań ratowniczych. Wspólnota Rycerzy Świętego Floriana to wielka społeczność wierna przesłaniu „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. To szlachetna służba Bogu na chwałę. To działalność ludziom na pożytek. To uczestnictwo w radościach i troskach naszych małych Ojczyzn, to życie, które nas wzbogaca o przyjaźń, życzliwość, szacunek tych, którym pomagamy i z którymi wspólnie tworzymy przyszłość. Zaprezentowaniu tej wspaniałej aktywności służy Ogólnopolski Konkurs „FLORIANY”. W tym roku najlepszych jego uczestników uhonorujemy w Dniu Strażaka 4 maja podczas krajowych obchodów święta Rycerzy Floriana.

Na zakończenie słowa poety ‒ Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (1953 r.)

GDY WIEJE WIATR HISTORII, LUDZIOM JAK PIĘKNYM PTAKOM ROSNĄ SKRZYDŁA, NATOMIAST TRZĘSĄ SIĘ PORTKI PĘTAKOM.