Dofinansowanie dla OSP zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził dokument pn. „Tryb i zasady udzielania dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień. Na rok 2021 łączny limit dofinansowania wynosi 79 000 000 zł.

Jednostki OSP otrzymają dofinansowanie na zakup niezbędnego wyposażenia, w tym środków ochrony indywidualnej zapewniających przestrzeganie wymaganego reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa strażaków ochotników oraz osób przewożonych do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Środki przeznaczone dla OSP będą przekazywane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na podstawie upoważnienia udzielonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 18 marca 2021 roku.
Dofinansowanie odbywa się na podstawie wniosku złożonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w łącznej wysokości nie wyższej niż 5 000 zł dla jednostki OSP. Dofinansowanie może być udzielone na wydatki poniesione przez OSP od dnia 20 stycznia 2021 roku.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest deklaracja przystąpienia jednostki OSP do realizacji zadania i zgłoszenie się do właściwego miejscowo komendanta powiatowego/ miejskiego PSP, który dokonuje stosownej oceny i wyboru jednostki i wydaje opinię w zakresie wyboru jednostki OSP. Wniosek, o którym mowa, powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy zgodnie z KRS.

Dotacja przeznaczona może być na: