Czy OSP są podmiotami publicznymi w rozumieniu ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Związek OSP RP wystąpił z zapytaniem do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z prośbą o o rozwianie wątpliwości jakie powstały wśród ochotniczych straży pożarnych (OSP) związanych ze stosowaniem ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Podstawę prawną do tego wystąpienia daje Związkowi treść art. 8 tejże ustawy, zgodnie z którym o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego koordynuje zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

ZOSP RP zwrócił się z do Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na pytanie - Czy Ochotnicze Straże Pożarne należy traktować jako podmioty publiczne w rozumieniu art. 3 pkt 3 lit. a ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W piśmie, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP stoi na stanowisku, że ochotniczych straży pożarnych nie należy zaliczać do kręgu osób prawnych, utworzonych w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego w rozumieniu przepisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zapytanie ZOSP RP do Ministra
Odpowiedź Ministra